De säl­jer to­bak – och upp­munt­rar rök­fri­het

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

som en­ligt PMI bor­de er­sät­tas av e-ci­ga­ret­ter och and­ra rök­fria ni­ko­tin­pro­duk­ter.

Men flera häl­so­or­ga­ni­sa­tio­ner har ef­ter lan­se­ring­en re­a­ge­rat kri­tiskt och me­nar att PMI in­te har slu­tat mark­nads­fö­ra ci­ga­ret­ter­na som de er­kän­ner är skad­li­ga, skri­ver The Gu­ar­di­an. Dess­utom kan även e-ci­ga­ret­ter­na som PMI fö­re­språ­kar le­da till ni­ko­tin­be­ro­en­de och and­ra häl­so­ris­ker, en­ligt experter.

– Det är för­skräck­ligt. De in­ser att rök­ning är på väg ut, men de mås­te till­freds­stäl­la si­na ak­tieä­ga­re och sin per­so­nal så de sat­sar sten­hårt på att mark­nads­fö­ra e-ci­ga­ret­ter. Det är bra att för­sö­ka få världen rök­fri, men att gö­ra det ge­nom att er­sät­ta ci­ga­ret­ter med e-ci­ga­ret­ter och fort­sät­ta för­gif­ta folk med höga do­ser ni­ko­tin är djupt oe­tiskt, sä­ger Joep Perk, se­ni­or pro­fes­sor i häl­so­ve­ten­skap vid Lin­néu­ni­ver­si­te­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.