Re­ge­ring­ens nöd­broms »bra, men in­te till­räck­ligt«

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

do­mar men ock­så För­säk­rings­kas­sans hår­da och snä­va tolk­ning, sä­ger Lars Ohly, ord­fö­ran­de för Funk­tions­rätt Sverige. för per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning, sä­ger hon.

förbundsordförande Ma­ria Pers­dot­ter an­ser att da­gens be­sked har långt kvar till må­let.

– Det som hänt är att de som har sto­ra om­fat­tan­de be­hov av as­si­stans har för­lo­rat sin as­si­stans el­ler in­te fått det alls. Det är un­ge­fär 1 200 per­so­ner som fal­lit ur as­si­stans­sy­ste­met re­dan, se­dan den här re­ge­ring­en till­träd­de, och de blir in­te hjälp­ta av det­ta, sä­ger hon.

Och kan re­ge­ring­en snabbt stop­pa tvåårsom­pröv­ning­ar­na så bor­de de ock­så kun­na snab­bänd­ra la­gen kring vad som är ett as­si­stans­be­hov, an­ser hon.

– Barn som in­te kan äta med mun­nen ut­an be­hö­ver en sond, det räk­nas i dag in­te som ett as­si­stans­grun­dan­de be­hov, och det är na­tur­ligt­vis van­sin­nigt att det är så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.