Be­rät­tan­det är i fo­kus i D

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

et ser­ve­ras tår­ta på Machi­ne­ga­mes kon­tor i Uppsa­la. De­ras »Wol­fenste­in II: The new co­los­sus« har pre­cis släppts, vil­ket ock­så mar­ke­rar slu­tet för en lång tids ar­be­te.

– När man sli­tit i tre års tid kan det mot slu­tet va­ra svårt att se sko­gen för al­la träd. Men så lan­se­ra­des spelet och vi fick ett fan­tas­tiskt be­mö­tan­de. Det är otro­ligt kul, sä­ger spel­de­sig­nern Andre­as Öjer­fors.

»Wol­fenste­in II: The new co­los­sus« är en upp­föl­ja­re till »Wol­fenste­in: The new or­der« från 2014. Må­let är en tri­lo­gi. Att job­ba med ett förs­ta spel är li­te som att fam­la i mörk­ret, när man in­te vet hur ens idéer kom­mer att tas emot.

– Det togs emot väl, vi­sa­de det sig, men det fanns sa­ker vi kän­de att vi kun­de för­bätt­ra. Den sto­ra skill­na­den var att vi nu ha­de en sta­bil grund, som vi vil­le för­bätt­ra i in­ten­si­tet och kva­li­tet, sä­ger han.

Wil­li­am »B.J.« Blazkowicz i ett al­ter­na­tivt 1960-tal där na­zis­ter­na vun­nit and­ra världs­kri­get och styr USA.

– Det är väl­digt in­spi­re­rat av 1960-tals­de­sign kom­bi­ne­rat med na­zis­ter­nas es­te­tik. Om de ha­de ta­git över världen, hur ha­de de per­ver­te­rat det som vi ser som 1960-ta­lets kul­tur? Där finns väl­digt go­da för­ut­sätt­ning­ar för att gö­ra coo­la gre­jer, sä­ger Jens Matt­hi­es, vars an­svars­om­rå­de är be­rät­tel­sen och spe­lets vi­su­el­la ut­tryck.

Han be­skri­ver ar­be­tet som en stor kre­a­tiv ut­ma­ning.

– För det kaps­lar in and­ra kre­a­ti­va do­mä­ner. Det är allt från för­fat­tan­de, till skådespeleri, form­giv­ning, bild, konst och mu­sik. Det är he­la spekt­rat. Det är jät­tesvårt att hål­la ord­ning på allt och få det att ver­ka till nå­gon slags fan­tas­tiskt re­sul­tat i slutän­dan, sä­ger han.

Be­rät­tan­det har va­rit en av tre pe­la­re un­der ar­be­tet, till­sam­mans med spe­lar­fri­het och käns­lan i de va­pen som an­vänds.

– Man vill ju att be­rät­tel­sen ska gri­pa tag och hål­la spe­la­ren fast un­der spe­lets gång, det är dröm­men, sä­ger han.

mel­lan­se­kven­ser – som ock­så döl­jer när nya ba­nor lad­das – har spe­lats in av skå­de­spe­la­re i Los Ang­e­les, i spe­ci­el­la stu­di­or där sen­so­rer för­u­tom ljud ock­så tar upp kropps- och an­sikts­rö­rel­ser, som lig­ger till grund för ani­ma­tio­ner­na. Det rör sig om fy­ra in­spel­nings­till­fäl­len på to­talt 40 da­gar. Tek­ni­ken

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.