Nya »Wol­fenste­in«

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

gör att ka­mera­vin­kel kan väl­jas i ef­ter­hand.

– Vi spe­lar in det som en te­a­ter­pjäs. Vi har ing­en sus­ning om var ka­me­ror­na ska va­ra ut­an bryr oss ba­ra om skå­de­spe­le­ri­et, sä­ger Matt­hi­es.

spelet har eg­na do­ku­ment som fast­stäl­ler hur de ut­veck­las un­der histo­ri­ens gång, och hu­vud­per­so­nens mo­tiv för­kla­ras ge­nom till­ba­kablic­kar till barn­do­men.

– Vi gil­lar skär­nings­punk­ter­na mel­lan det verk­li­ga och jord­nä­ra – disk­bänks­re­a­lism – och helt ur­flip­pa­de sa­ker. Det gäl­ler histo­rie­be­rät­tan­det men ock­så den vi­su­el­la de­sig­nen, sä­ger Matt­hi­es.

Där har spelska­par­na in­spi­re­rats av 1960-ta­lets science fiction-böc­ker.

– Du kan se det på vå­ra jät­testo­ra gi­gan­tis­ka ro­bo­tar, som drivs av die­sel. Det är en science fiction som är väl­digt me­ka­nisk och grov­hug­gen, sä­ger Öjer­fors.

De grova dra­gen till ett tred­je spel finns, men Machi­ne­ga­mes sä­ger sig in­te ha spa­rat på någ­ra idéer spel­mäs­sigt.

– Vi har an­vänt det vi tyc­ker är schysst, så får vi för­sö­ka att hit­ta på schyssta­re sa­ker i fram­ti­den, sä­ger Andre­as Öjer­fors med ett skratt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.