3

Metro Sweden (Stockholm) - - Sex & Liv -

Ett fler­tal stu­di­er vi­sar att sex mot er­sätt­ning är van­li­ga­re bland hb­tqung­do­mar än bland and­ra unga. Där­för krävs hb­tq­kom­pe­tens för ett ade­kvat och lik­vär­digt stöd och för att ska­pa ett för­tro­en­de, an­nars kanske de unga in­te vän­der sig till vår­den. (Hb­tq står för ho­mo­sex­u­el­la, bi­sex­u­el­la, trans­per­so­ner och que­e­ra ut­tryck och and­ra iden­ti­te­ter.)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.