5

Metro Sweden (Stockholm) - - Sex & Liv -

Som pro­fes­sio­nell el­ler för­äl­der är det vik­tigt att vå­ga frå­ga. Ge­nom att frå­ga om er­fa­ren­he­ter av sex mot er­sätt­ning så kan unga som är i be­hov av stöd och hjälp upp­märk­sam­mas. Und­vik or­det pro­sti­tu­tion. Bra frå­gor att stäl­la är: Har det hänt att du fått nå­got för att ha sex? Har det hänt att du haft sex i ut­byte mot al­ko­hol/dro­ger/klä­der/hus­rum, ex­em­pel­vis?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.