För­bun­det: Boj­kot­ten ho­ta­de VM

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport -

Fot­bolls­för­bun­dets ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Hå­kan Sjöstrand lo­var nu ett bätt­re av­tal för dam­lands­lags­spe­lar­na. Sam­ti­digt sä­ger Sjöstrand att ho­tet om en boj­kott stör­de herr­lands­la­get in­för den av­gö­ran­de playoff­mat­chen mot Ita­li­en.

Att det svens­ka herr­lands­la­get är VM-klart och Svens­ka fot­boll­för­bun­det kan räk­na med minst 100 mil­jo­ner kro­nor i till­skott lig­ger in­te till grund för hur myc­ket peng­ar dam­lands­la­gets kan få i sitt nya lands­lags­av­tal.

Sjöstrand var väl­digt ir­ri­te­rad när spe­la­re i dam­lands­la­get ho­ta­de med att in­te gå på fot­bolls­ga­lan den 20 no­vem­ber om in­te för­hand­ling­ar­na går i mål in­nan dess, och sa att »det är väl ba­ra att lå­ta bli att spe­la i lands­la­get«. Men nu sä­ger han: – Att de ger ut­tryck på det sät­tet som de gör har jag störs­ta re­spek­ten för. Jag tyc­ker det i mångt och myc­ket är bra, sä­ger Sjöstrand till SVT Sport, och är själv­kri­tisk till för­bun­dets sätt att skö­ta för­hand­ling­ar­na.

I dag ska Sjöstrand träf­fa ge­ne­ral­sek­re­te­ra­ren i Spe­lar­för­e­ning­en, Magnus Er­ling­mark, för att fort­sät­ta för­hand­ling­en.

Dam­lands­la­gets pla­ner på att boj­kot­ta fot­bolls­ga­lan blev kän­da da­gen fö­re herr­lands­la­gets av­gö­ran­de VM-kval­match mot Ita­li­en. Bå­de Sjöstrand och herr­lands­la­gets chef Lars Richt re­a­ge­ra­de starkt på taj­ming­en och me­na­de att ut­spe­let stör­de i upp­ladd­ning­en.

Det står Sjöstrand fast vid, trots att herr­lands­la­get kva­la­de in till VM ef­ter en bragdar­tad match i Milano.

– Det är jät­tesmå de­tal­jer ibland när vi pra­tar om vad som skil­jer en vinst el­ler för­lust.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.