Bekräf­tat: Dal­kurd flyt­tar till Uppsa­la

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport -

Den nya all­svens­ka fot­bolls­klub­ben Dal­kurd be­kräf­tar nu att man läm­nar Bor­länge för Uppsa­la. Det är dock än­nu in­te klart var man ska spe­la mat­cher­na näs­ta år.

– Rent känslo­mäs­sigt är det trå­kigt. Vi har byggt upp vår verk­sam­het här i Bor­länge, sä­ger trä­na­ren Andre­as Brännström till SVT Nyheter Da­lar­na.

I ett press­med­de­lan­de på sin webb­plats skri­ver klub­ben att skä­let till flyt­ten är att man in­te kom­mit över­ens med Bor­länge kom­mun, fram­för allt när det gäl­ler are­nan Dom­narvsval­len som in­te är god­känd för all­svenskt spel och där la­get en­dast har till­gång till en lo­kal som sak­nar rin­nan­de vat­ten och to­a­lett.

I ut­ta­lan­det näm­ner in­te klub­ben var man ska spe­la si­na mat­cher näs­ta år, då man in­te får till­gång till Stu­den­ter­nas som ska byg­gas om. En­ligt Da­lar­nas Tid­ning­ar vill Dal­kurd spe­la mat­cher­na i Väs­terås, och be­sked från Väs­terås kom­mun ska kom­ma se­na­re i må­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.