»Sa­me­blod« får stort europeiskt film­pris

Metro Sweden (Stockholm) - - Nöje -

»Jag är väl­digt, väl­digt glad för det här! Det är ju ett enormt fint pris att få. Det känns som en re­vansch och en upp­rät­tel­se för de äld­re ge­ne­ra­tio­ner­na som fått upp­le­va att be­hand­las som mind­re vär­da. Så det här pri­set de­lar jag med dem«, sä­ger Aman­da Ker­nell i ett press­med­de­lan­de.

av par­la­men­tets le­da­mö­ter för elf­te året i följd.

Syf­tet är att främ­ja film­ska­pan­de och upp­munt­ra till debatt om so­ci- ala frå­gor som finns runt om i Eu­ro­pa.

Samt­li­ga final­fil­mer över­sätts till 24 språk och ska dess­utom vi­sas i över 50 stä­der.

Vin­nar­fil­men till­gäng­lig­hets­an­pas­sas för per­so­ner med syn- och hör­sel­ned­sätt­ning och ska även få hjälp med in­ter­na­tio­nell mark­nads­fö­ring.

i år var Ro­bin Cam­pil­los frans­ka »BPM (Be­ats per mi­nu­te)« och Va­les­ka Gri­se­bachs »Wes­tern«, från Tyskland, Bul­ga­ri­en och Ös­ter­ri­ke.

Pri­set de­la­des ut un­der en ce­re­mo­ni i Stras­bourg i går och togs emot av syst­rar­na Le­ne Ce­ci­lia och Mia Erika Spar­rok, som bå­da spe­lar i fil­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.