Be­a­trice Ask: Re­ge­ring­en för­säm­rar för po­li­sen

Politik. Det mås­te bli lät­ta­re att fö­re­byg­ga, för­hind­ra och ut­re­da brott – in­te tvärtom, skri­ver Be­a­trice Ask (M).

Metro Sweden (Stockholm) - - Debatt -

P oli­sens be­hov av in­for­ma­tion om var per­so­ner be­fun­nit sig och hur de kom­mu­ni­ce­rat är of­ta av­gö­ran­de för att ut­re­da och kla­ra upp all­var­li­ga brott. Reg­ler­na om da­ta­lag­rings­skyl­dig­he­ter och hur upp­gif­ter kan häm­tas av po­li­sen är där­för vik­ti­ga. Så­väl den tek­nis­ka ut­veck­ling­en som dom­stols­av­gö­ran­den ska­par be­kym­mer och in­ne­bär ett all­var­ligt hot mot brotts­be­kämp­ning­en, vil­ket är skä­let till den över­syn av reg­ler­na som ny­li­gen gjorts i en ut­red­ning.

De för­slag som pre­sen­te­rats in­ne­bär dessvär­re en kraf­tig be­gräns­ning av po­li­sens till­gång till in­for­ma­tion från te­le­o­pe­ra­tö­rer­nas da­ta­lag­ring, främst där­för att kra­vet på lag­ring be­grän­sas. Utred­ning­ens för­slag har fått myc­ket hård kri­tik bland an­nat från Sä­ker­hetspo­li­sen och Po­lis­myn­dig­he­ten.

Bak­grun­den till ut­red­ning­en är bland an­nat ett av­gö­ran­de från EU-dom­sto­len där den svens­ka la­gen om da­ta­lag­ring i ge­ne­rel­la ter­mer un­der­känns. Av­gö­ran­det har dock ifrå­ga­satts ef­tersom vis­sa me­nar att dom­sto­len kan ha ut­gått ifrån att al­la upp­gif­ter da­ta­lag­ras en­ligt svensk lag, vil­ket in­te stäm­mer. Frå­gan om hur te­le­upp­gif­ter ska kun­na lag­ras och an­vän­das, är dess­utom en frå­ga där fler län­der än Sverige är be­ro­en­de av vil­ka möj­lig­he­ter brotts­be­käm­pan­de myn­dig­he­ter får ha i ar­be­tet mot grov kri­mi­na­li­tet.

I ett sär­skilt ytt­ran­de till ut­red­ning­en skri­ver Sä­po att de fö­re­slag­na be­gräns­ning­ar­na skul­le in­ne­bä­ra att de­ras för­må­ga att be­dö­ma at­ten­tats­hot av­se­värt för­säm­ras och »i värs­ta fall le­da till att ter­ro­rist­brott, som ha­de kun­nat för­hind­ras, full­bor­das«. Är det nå­got land som med öpp­na ögon kan lå­ta det­ta ske? Även ut­re­da­ren me­nar att för­sla­gen skul­le in­ne­bä­ra att det blir svå­ra­re för de brotts­be­käm­pan­de myn­dig­he­ter­na. Frå­gan är när­mast var­för man då läg­ger ett så­dant för­slag?

För egen del kan jag in­te an­nat än dra slut­sat­sen att var­ken re­ge­ring­en el­ler ut­re­da­ren or­kat ta itu med den grund­läg­gan­de frå­ge­ställ­ning­en, ut­an okri­tiskt för­sö­ker mi­ni­me­ra ris­ken för en in­gå­en­de debatt om så­väl reg­ler­na som gjor­da be­döm­ning­ar. Rät­ten till in­tegri­tet står i fo­kus och är myc­ket vik­tig, men frå­gan är vems in­tegri­tet som är mest skydds­värd – de kri­mi­nel­las el­ler brottsoff­rens? Och hur ska det öpp­na, fria sam­häl­let kun­na häv­da sig om brotts­lig­he­ten får här­ja än­nu mer ostört?

Jag hop­pas att re­ge­ring­en sna­rast tyd­lig­gör att man in­te har för av­sikt att för­säm­ra po­li­sens möj­lig­he­ter att kla­ra si­na upp­gif­ter. Sverige ska ha en lag­stift­ning som upp­fyl­ler rim­li­ga krav på av­väg­ning­en mel­lan be­ho­vet av att kla­ra upp brott och med­bor­gar­nas per­son­li­ga in­tegri­tet. Då mås­te ock­så po­li­sens till­gång till vik­tig in­for­ma­tion säk­ras.

Jag an­ser ock­så att re­ge­ring­en bor­de kro­ka arm med and­ra län­der i frå­gan. Det är väl känt att många just nu hu­kar och vän­tar på hur Sverige ska age­ra. Bor­de in­te Eu­ro­pol ak­ti­ve­ras i frå­gan? Ska vi in­te krä­va be­sked av fler län­der hur de av­ser att age­ra om möj­lig­he­ter­na till upp­gif­ter från te­le­da­ta släcks ner? Som med­lem i EU bor­de vi ha ett an­svar för att reg­ler­na i Eu­ro­pa sä­ker­stäl­ler en rätts­sä­ker han­te­ring av per­son­li­ga upp­gif­ter, in­te att de omöj­lig­gör en ef­fek­tiv brotts­be­kämp­ning.

Med tan­ke på ut­veck­ling­en av all­var­lig brotts­lig­het mås­te det bli lät­ta­re att fö­re­byg­ga, för­hind­ra och ut­re­da brott – in­te tvärtom. Vi mås­te som po­li­ti­ker stäl­la oss på brottsoff­rets och de brotts­be­käm­pan­de myn­dig­he­ter­nas si­da. Jag är över­ty­gad om att det ock­så är vad med­bor­gar­na för­vän­tar sig.

Po­li­ser­nas jobb blir ba­ra svå­ra­re ju fler po­li­tis­ka be­gräns­ning­ar som finns, me­nar Be­a­trice Ask. FO­TO: ADAM IHSE/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.