Det hand­lar om vil­ja – in­te om EU-rätt

Metro Sweden (Stockholm) - - Debatt - DA­NI­EL NORLINDH, BREWING KÖLTUR AB

En läng­re ver­sion av den­na text är pub­li­ce­rad på Brewing Köl­turs webb­plats.

In­tres­set kring frå­gan om gårds­för­sälj­ning är just nu stort. Vi såg även att Lars Hjäl­me­red, riks­dags­le­da­mot (M) och Ste­fan Svens­son, kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Partille (M) lyf­te frå­gan på Partille Tid­nings de­batt­si­da (9/11).

De kon­sta­te­rar att vi är det en­da lan­det i EU som in­te har gårds­för­sälj­ning av al­ko­hol­hal­ti­ga dryc­ker. Christo­fer Fjell­ner (M)

(DN Debatt 28/9) skri­ver att den be­döm­da gårds­för­sälj­nings­vo­ly­men i dags­lä­get skul­le mot­sva­ra tre pro­mil­le av to­tal­pro­duk­tio­nen i Sverige.

Det mås­te va­ra där­för folk­häl­san in­te läng­re är Sys­tem­bo­la­gets vd Mag­da­le­na Ger­gers star­kas­te ar­gu­ment mot gårds­för­sälj­ning, nu är det i stäl­let ju­ri­dis­ka pro­blem as­so­ci­e­ra­de med EU-rät­ten (Metro 10/11).

Fjell­ner vi­sar tyd­ligt att det in­te är EU som be­stäm­mer över svensk al­ko­hol­po­li­tik – det gör Sve­ri­ges riks­dag. Vi gis­sar att det var där­för du skrev till Sve­ri­ges riks­dags­le­da­mö­ter i sep­tem­ber för att på­min­na dem om just det­ta. Sverige kan ge­nom riks­dags­be­slut an­ta sam­ma un­dan­tag som Fin­land av­ser gö­ra in­om ra­men för de­talj­han­delsmo­no­po­let.

Gårds­för­sälj­ning hand­lar om vil­ja och vi­sion, in­te om EU-rätt el­ler folk­häl­sa.

Metro den 10/11 samt 14/11.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.