Sand­ra blir mam­ma i maj: Le­tar de­spe­rat ef­ter bo­stad

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

som har svårt att kom­ma in på bo­stads­mark­na­den.

– Unga per­so­ner har ing­en chans i bo­stads­kön mot dem som stått i 10–15 år. Sam­ti­digt finns det en stor svart mark­nad. Tänk om al­la de lä­gen­he­ter­na ham­na­de i bo­stads­kön i stäl­let, sä­ger hon.

Hon tyc­ker in­te all­tid att lä­gen­he­ter­na går till de per­so­ner som be­hö­ver lä­gen­he­ter­na mest.

– En del har 20–30 års kö­da­gar. De ba­ra vän­tar. Se­dan tar de kans­ke en fy­ra i in­ners­tan för att bo där en per­son, sä­ger hon.

re­da på att hon var gra­vid och i maj blir hon mam­ma.

– Sam­ti­digt har jag ing­en­stans att bo. Det är rik­tigt job­bigt, sä­ger hon.

Till­va­ron kret­sar kring att för­sö­ka hit­ta ett mer var­ak­tigt bo­en­de. Sand­ra har även för­sökt få hjälp av so­ci­al­tjäns­ten, men fått be­ske­det att de in­te kan kan göra någon­ting ef­tersom hon har ett fast jobb.

– Mitt jobb är min en­da trygg­het, men jag be­hö­ver fort­fa­ran­de en bo­stad. De sä­ger att jag ska bo på vand­rar­hem. Men det går in­te med ett ny­fött barn. Jag vet verk­li­gen in­te vad jag ska göra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.