Vin­ter­kräk­sju­kan slår nu till mot Sve­ri­ge

Metro Sweden (Stockholm) - - Hälsa -

kräk­sju­ke­fall un­der fjol­å­rets sista vec­ka vi­sar att Sö­der­man­land, Jön­kö­pings län och Jämt­land var värst drab­ba­de, följt av Ös­ter­göt­land och Da­lar­na.

– Bör­jar man kän­na sig då­lig ska man na­tur­ligt­vis gå hem så fort som möj­ligt och hål­la sig hem­ma tills man kän­ner sig sta­bilt frisk, till ex­em­pel när man kan äta en hel mål­tid ut­an pro­blem, sä­ger Le­na Sun­dqvist.

finns egent­li­gen året runt, men har fått sitt namn ef­ter de kal­la må­na­der­na som gyn- nar sprid­ning­en ef­tersom vi helt enkelt be­fin­ner oss mer in­om­hus.

De oli­ka kräk­sju­ke­vi­ru­sen är dock in­te luft­bur­na – sjuk­do­men smit­tar en­dast när vi­ru­set lyc­kas vand­ra från två krop­par.

– Man ska fram­för allt ha en bra hand­hy­gi­en och tvät­ta hän­der­na ef­ter man har va­rit på to­a­let­ten, in­nan man la­gar mat och di­rekt när man kom­mer hem. Det är ock­så vik­tigt att in­te be­sö­ka dem som är sju­ka, sä­ger Le­na Sun­dqvist.

livs­ho­tan­de för risk­grup­per som äld­re el­ler de med un­der­lig­gan­de sjuk­do­mar el­ler ned­satt im­mun­för­svar.

Per­so­ner som räk­nas in i ka­te­go­rin upp­ma­nas där­för att sö­ka vård om de smit­tas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.