Nya pro­tes­ter av op­po­si­tio­nen kring pre­si­dent­va­let i Hon­du­ras

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

I Hon­du­ras krä­ver op­po­si­tio­nen att ut­ma­na­ren Sal­va­dor Nas­ral­la er­känns som den rätt­mä­ti­ge vin­na­ren i lan­dets pre­si­dent­val i no­vem­ber, trots ut­sla­get i lan­dets högs­ta val­dom­stol.

Ti­o­tu­sen­tals män­ni­skor har del­ta­git i en pro­test­marsch i lan­dets and­ra störs­ta stad San Pedro Su­la, se­dan val­dom­sto­len TSE av­sla­git en be­gä­ran från op­po­si­tio­nen om att ogil­tig­för­kla­ra re­sul­ta­tet.

– Fol­ket kom­mer in­te att tillå­ta att dik­ta­torn kan fort­sät­ta, sä­ger Nas­ral­la

De upp­ma­nar ock­så till en landsom­fat­tan­de na­tio­nal­strejk och att pre­si­den­tin­stal­la­tio­nen boj­kot­tas. Her­nan­dez ska svä­ras in för en ny man­dat­pe­ri­od den 27 ja­nu­a­ri.

En­ligt val­dom­sto­len TSE sak­nas det be­vis för op­po­si­tio­nens på­stå­en­de om val­fusk. Det of­fi­ci­el­la val­re­sul­ta­tet ly­der 42,95 pro­cents rös­ter för Her­nan­dez mot Nas­ral­las 41,42 pro­cent. När Her­nan­dez ut­ro­pa­des till seg­ra­re, mer än en vec­ka ef­ter va­let, ut­bröt ga­tu­pro­tes­ter med ett 30-tal dö­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.