Han tog värl­dens mest sed­da bild – här är hans bäs­ta fo­to­graf­tips

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

Chuck O’Re­ar bör­ja­de sin kar­riär som ny­hets­re­por­ter när han var 19 år. Det tog dock in­te lång tid in­nan han hit­ta­de sitt rik­ti­ga kall.

– Jag in­såg att jag gil­la­de att fo­to­gra­fe­ra mer än att skri­va, så jag blev fo­to­graf på en tid­ning i Mis­sou­ri och gick se­dan vi­da­re till Los Ang­e­les Ti­mes, sä­ger Chuck.

70-ta­let som Chuck kom i kon­takt med Na­tio­nal Geo­grap­hic. Och där skul­le han stan­na de kom­man­de 25 åren. Det var ock­så un­der den ti­den han skul­le, av slum­pen, ta kans­ke värl­dens mest sed­da bild.

Året var 1996. Han var på väg mot San Fran­ci­sco och kör­de för­bi kul­lar­na. Det ha­de ny­li­gen stor­mat och gröns­kan var ovan­ligt stark. Då pas­sa­de Chuck på att knäp­pa bil­den, som se­na­re ham­na­de i en bild­bank och skul­le in­te ploc­kas upp av Micro­soft för­rän fler år se­na­re.

– Bliss-fo­tot kom upp nå­gon gång 2001, men det var in­te för­rän långt se­na­re den blev vik­tig. Runt 2014 ha­de bil­den va­rit bak­grund på runt en mil­jard da­to­rer. Min kar­riär änd­ra­des in­te di­rekt med bil­den, men det var ro­ligt att va­ra en del av den, sä­ger han.

evo­lu­tion har änd­rats dras­tiskt i och med den tek­nis­ka ut­veck­ling­en men, en­ligt Chuck, till det bätt­re.

– Den ana­lo­ga ti­den känns som me­del­ti­den. Vi kun­de in­te fo­to­gra­fe­ra i däm­pat ljus, som of­tast är det mest in­tres­san­ta att fo­ta i. Jag kom­mer ihåg så många gång­er då jag har mis­sat det där ögon­blic­ket på grund av att det va­rit för mörkt. I dag kan jag va­ra en myc­ket bätt­re fo­to­graf.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.