Stu­di­etrött? Så tar du up­pe­håll från di­na gym­na­si­estu­di­er

Stu­di­er. Var­je år gör tu­sen­tals stu­den­ter up­pe­håll i si­na gym­na­si­estu­di­er. Här be­rät­tar stu­die- och yr­kes­väg­le­da­ren Pa­o­la Li­neo Ro­me­ro vad som gäl­ler om du vill ta en pa­us från plug­get.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - JOSEFIN SVENBERG

Snart bör­jar vår­ter­mi­nen, och för en del gym­na­si­e­e­le­ver kan det kän­nas ex­tra tungt. Kans­ke för att man sak­nar ork och mo­ti­va­tion el­ler är osä­ker på om man har valt rätt pro­gram. Kän­ner du igen dig? Skol­ver­kets sta­tistik vi­sar att 3–4 pro­cent av al­la gym­na­si­estu­de­ran­de av­bry­ter el­ler gör ett up­pe­håll i si­na stu­di­er in­nan de på­bör­jar det and­ra året, och un­ge­fär li­ka stor an­del gör det­sam­ma in­för det tred­je året.

–För­u­tom bris­tan­de mo­ti­va­tion kan or­sa­ker till stu­di­e­uppe­håll ex­em­pel­vis va­ra att man ska plug­ga ut­om­lands, att man drab­bats av sjuk­dom el­ler att man är gra­vid.

Det sä­ger Pa­o­la Li­neo Ro­me­ro, stu­die- och yr­kes­väg­le­da­re på sitt fö­re­tag PLR Em­po­wer­ment. Hon har fle­ra års er­fa­ren­het från gym­na­sie­sko­lor i Stock­holm.

– Oav­sett an­led­ning är det vik­tigt att du kon­tak­tar din stu­die- och yr­kes­väg­le­da­re i god tid för att få ve­ta vil­ka ru­ti­ner som gäl­ler på just din sko­la, vil­ka kon­se­kven­ser det kan få och hur du kan för­be­re­da dig in­för ett stu­di­e­uppe­håll.

Om du vill ta en pa­us un­der el­ler di­rekt ef­ter förs­ta gym­na­si­eå­ret kan en kon­se­kvens till ex­em­pel »Min upp­fatt­ning är att sko­lan vill hjäl­pa till för att ele­ven ska kun­na full­föl­ja si­na stu­di­er« Stu­die- och yr­kes­väg­le­da­ren Pa­o­la Li­neo Ro­me­ro om stu­di­e­uppe­håll. bli att du mås­te sö­ka om till gym­na­si­et. Då är det vik­tigt att du har en re­gi­stre­rad an­sö­kan in­om den an­sök­nings­pe­ri­od som gäl­ler i din kom­mun. Och om du gör ett up­pe­håll un­der det and­ra el­ler tred­je året kan du in­te räk­na med att kom­ma till­ba­ka till sam­ma pro­gram på din gam­la sko­la.

– Elev­un­der­la­get kans­ke in­te är till­räck­ligt stort för att star­ta din in­rikt­ning, el­ler så är sko­lan väl­digt po­pu­lär och det finns helt enkelt in­te plats för dig. Då får man kon­tak­ta and­ra gym­na­sie­sko­lor som er­bju­der ditt pro­gram och in­rikt­ning. Men kom ihåg att kur­ser­na kan va­ra för­lag­da un­der oli­ka ter­mi­ner på oli­ka sko­lor, vil­ket be­ty­der att du kan be­hö­va an­pas­sa ditt sche­ma och stu­die­plan, sä­ger Pa­o­la Li­neo Ro­me­ro.

Un­der si­na år som stu­di­e­och yr­kes­väg­le­da­re har hon ald­rig va­rit med om att en elev fått av­slag på sin stu­di­e­uppe­hålls-an­sö­kan.

– Min upp­fatt­ning är att sko­lan vill hjäl­pa till för att ele­ven ska kun­na full­föl­ja si­na stu­di­er. Om du sak­nar mo­ti­va­tion finns ett an­tal oli­ka möj­lig­he­ter, så som mo­ti­va­tions­sam­tal, att by­ta pro­gram el­ler för­länga till ett fjär­de år.

FOTO: IBL

3–4 pro­cent av al­la gym­na­si­estu­den­ter tar stu­di­e­uppe­håll el­ler av­bry­ter si­na stu­di­er in­nan de på­bör­jar det and­ra året. Och un­ge­fär li­ka många gör det in­för det tred­je åter.

FOTO: PRIVAT

Stu­die- och yr­kes­väg­le­da­ren Pa­o­la Li­neo Ro­me­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.