Åk på fa­mil­je­se­mes­ter till även­tyr­li­ga Thai­land

Thai­land. Var­va ner i lätt­samt se­mester­liv på Koh Lanta – med la­gom även­tyr­li­ga ut­flyk­ter för he­la fa­mil­jen in­om räck­håll, från snork­ling till Ro­bin­son­liv. El­ler kom­bi­ne­ra med en tripp till lug­net i pa­ra­di­set på Koh Sa­met.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - AN­NA ZET­H­RA­EUS

n Koh Lanta i pro­vin­sen Kra­bi ne­re på Thai­lands syd­ost­kust har bli­vit en av svens­ka barn­fa­mil­jers storfa­vo­rit. Ut­an att det för den skull bli­vit tu­rist­trångt, det finns fort­fa­ran­de gott om plats för lug­na stun­der. Som bonus finns ock­så Svens­ka Sko­lan här med un­der­vis­ning för skol­barn. Svens­ka barn­fa­mil­jer får en möj­lig­het att för­länga Thai­landstrip­pen. Ta ut ex­tra för­äld­ra­da­gar el­ler kans­ke kas­ta loss för en hel vin­ter i vär­men. Åker ni till Koh Lanta på se­mes­ter och får mer­smak kan ni all­tid ki­ka in på sko­lan i Sa­nut för att kans­ke över­vä­ga al­ter­na­ti­vet.

Iså­fall ska ni ab­so­lut ta lun­chen i Tuk tuk-ga­ra­get som lig­ger all­de­les i när­he­ten. Snett över sto­ra ga­tan finns ett li­tet skjul med det an­språk­lö­sa nam­net Mr Somchai’s ga­rage. Här la­gas in­te ba­ra Tuk Tuks – ut­an ock­så de go­das­te cur­rygry­tor­na till pri­set av näs­tan inga peng­ar alls. Ett par tre oli­ka rät­ter att väl­ja på som sle­vas upp på enk­las­te sätt och in­tas vid de små ving­li­ga bor­den mitt i ga­ra­get.

El­ler ta er bort till So­mewhe­re el­se, stran­d­re­stau­rang­en på Long Be­ach som är my­sigt ef­ter­mid­dags­häng och bar­nen kan vi­la ut jet­la­gen i de sto­ra sol­bå­sen. Även vi vux­na då­sar gär­na till en stund där, trots att vi slu­tat att so­va mid­dag för länge se­dan.

Den­na strand­krog ska ej för­väx­las med Whe­re el­se, fastän det kan va­ra lätt hänt. Whe­re El­se lig­ger på Klong Khong och är perfekt för en hel­kväll där ni pax­ar den gam­la trä­bå­ten på stran­den för drin­ken in­nan mid­da­gen. Här finns ock­så små bun­ga­lows för över­natt­ning.

Mest ut av er Koh Lanta­vis­tel­se får ni kans­ke än­då om ni väl­jer att hy­ra hus. Pris­värt för sto­ra säll­skap som går ihop, hyr till­sam­mans, med av­kopp­ling­en i egen tomt och pool. Dess­utom skönt att kun­na ploc­ka fru­kost och mel­lan­mål ur eg­na ky­len när det pas­sar, prak­tiskt om ni re­ser med barn i oli­ka åld­rar och sov­kur­vor. Vi hyr­de två oli­ka vil­lor för två oli­ka vec­kor, då säll­ska­pet stret­cha­des upp från mind­re till stör­re ska­la, och fick möj­lig­het att tes­ta oli­ka ter­rass­ut­sik­ter.

Ja, det är lätt att fal­la för det­ta ea­sy-go­ing-li­fe. Även djur­mö­ten på nä­ra håll blir triv­sam­ma upp­täc­ker vi. Plöts­ligt står det nå­got fram­för oss som vi först miss­tar för en skrut­tig hund med myc­ket kor­ta ben. Det vi­sar sig va­ra en still­sam va­ran! Min­nesvär­da se­kun­der där på grus­gång­en in­nan va­ra­nen ha­sar vi­da­re in i buska­get.

Vill ni hö­ja även­tyrsrib­ban yt­ter­li­ga­re el­ler by­ta na­turupp­le­vel­se finns ut­flykts­mål och öar att kom­bi­ne­ra med.

»Även vi vux­na då­sar gär­na till en stund där, trots att vi slu­tat so­va mid­dag för länge se­dan.« An­na Zet­h­ra­eus om ef­ter­mid­dags­häng­et på re­stau­rang­en So­mewhe­re el­se.

FOTO: AN­NA ZET­H­RA­EUS

Från Rai­lay Be­ach kan mind­re öar nås med long­bo­ats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.