Tolv gre­jer som hän­der i film – men ald­rig i verk­lig­he­ten

Film. Nu när det är kallt och mörkt ute kan vi in­te få nog ut­av fil­mer och tv-se­ri­er. Nå­got vi dä­re­mot har tänkt på är hur vis­sa sa­ker som hän­der på vi­ta du­ken ald­rig skul­le ske i verk­lig­he­ten.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - ALEXIA KARANATIOU

Du vak­nar med smink

Vi öns­kar att vi kun­de vak­na med smink, men san­ning­en är att det tar en stund att fixa till sig på mor­go­nen. Med and­ra ord vak­nar vi ald­rig upp med ma­sca­ra och perfekt bas. En­da gång­er­na vi möj­li­gen vak­nar upp med smink är ef­ter en hård ute­kväll och då ser vi sna­ra­re ut som tvätt­björ­nar med den svar­ta sot­ning­en i an­sik­tet.

Du blir skju­ten i be­net men kan fort­sät­ta slåss

Du är mitt upp i en fight och har bli­vit skju­ten i be­net. Någ­ra skrik se­na­re ver­kar du kun­na stäl­la dig upp och fort­sät­ta slåss. Ver­kar in­te li­ka tro­ligt i det verk­li­ga li­vet.

Du får bråt­tom ut ur tax­in och har ex­akt rätt sum­ma på dig

Har du nå­gon gång satt dig i en taxi och skri­kit: »Följ ef­ter den bi­len!«. I fil­mer hän­der det all­tid och chauf­fö­ren lyc­kas dess­utom hin­na ikapp den and­ra bi­len. När per­so­nen nått sin des­ti­na­tion och ska kli­va ut ver­kar hen dess­utom be­ta­la med ex­akt rätt sum­ma (el­ler så läm­nar de ba­ra re­jält med dricks?).

Du går ifrån en ex­plo­sion coo­la­re än coo­last

För­hopp­nings­vis kom­mer du ald­rig att or­sa­ka en ex­plo­sion men om du mot för­mo­dan skul­le göra det, skul­le du sä­kert vän­da dig om och kol­la på det som pre­cis hänt. In­te skul­le vi väl kän­na oss för coo­la för att ba­ra fort­sät­ta fram­åt med ex­plo­sio­nen i ryg­gen? Glöm att du blir ska­dad, kans­ke blir du li­te so­tig.

Du är med på ny­he­ter­na och stäng­er av

Om en per­son blir ef­ter­lyst i en film syns de all­tid på ny­he­ter­na, dess­utom all­tid i det förs­ta in­sla­get. Dock bru­kar den ef­ter­lys­ta per­so­nen of­ta stänga av tv:n, vil­ket ver­kar va­ra ett gans­ka os­mart drag. Bätt­re ha­de väl va­rit att kol­la klart och ta re­da på de­tal­jer­na – det ha­de vi i al­la fall gjort!

Du kys­ser din part­ner i reg­net

Det mest ro­man­tis­ka i fil­mer ver­kar va­ra att kys­sas i ky­la och spö­regn. Hur of­ta hän­der det egent­li­gen? FOTO: REX

Du är all­tid upp­klädd på job­bet

Vit skjor­ta, penn­kjol och höga klac­kar ver­kar va­ra det ob­li­ga­to­ris­ka kläd­te­mat på job­bet i fil­mer. Stic­ka­de trö­jor, jeans och snea­kers ver­kar knappt ex­i­ste­ra men känns mer för­ank­rat i verk­lig­he­ten. FOTO: REX

Du mö­ter nå­gon på stan – kort ef­ter är ni gif­ta

Tänk om det vo­re så enkelt att ba­ra gå ut på ga­tan, rå­ka springa på en snyg­ging för att se­dan spon­tant mö­ta den­na per­son någ­ra da­gar ef­ter igen. Ni by­ter num­mer, bör­jar dej­ta och någ­ra vec­kor se­na­re pla­ne­rar ni bröl­lop. I verk­li­ga li­vet an­vän­der vi Tin­der i fle­ra må­na­der ut­an fram­gång.

Du hör ett läs­kigt ljud och kol­lar vad det är

I fil­mer tycks ing­en vi­ka sig för läs­ki­ga ljud. I det verk­li­ga li­vet blir vi vett­skräm­da och ring­er nå­gon för att in­te kän­na oss en­sam­ma. Vi bru­kar of­ta in­te gå på en jakt ef­ter det läs­ki­ga lju­det ut­an stel­nar till och hop­pas att det vi hört ba­ra var en in­bill­ning.

FOTO: REX

För­mod­li­gen ha­de vi in­te sett li­ka coo­la ut som The­re­sa Pal­mer i »I am num­ber four« om vi gick iväg från en ex­plo­sion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.