Oklart om hem­tjäns­ten väg­ra­de kö­pa fläsk­kött

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

Om så­dant här kom­mer till vår kän­ne­dom så ska det gö­ras en av­vi­kel­se­rap­por­te­ring och det finns ing­en så­dan, sä­ger Troll­hät­tans stads press­chef Pe­ter Asp.

(L), som skrev de­battar­ti­keln i Tte­la, öns­kar att kom­mu­nen kun­de va­ra li­te mer öd­mjuk in­för upp­gif­ter­na.

Dä­re­mot sä­ger hon att hon in­te kan va­ra helt sä­ker på att hän­del­sen hon skri­vit om fak­tiskt in­träf­fat.

– Jag li­tar på per­so­nen som har be­rät­tat det här för mig. Men ef­tersom att jag in­te pra­tat med de in­blan­da­de så kan jag na­tur­ligt­vis in­te sä­ga att jag pra­tat med nå­gon som var med. Men jag är än­då nöjd med de­bat­ten, sä­ger Eva Cast­ber­ger.

– Min käl­la har hört det här från fle­ra håll. Där­för tar jag det som myc­ket san­no­likt att det här har in­träf­fat, fort­sät­ter hon.

Eva Cast­ber­ger vill ock­så va­ra tyd­lig med att tan­ken med de­battar­ti­keln in­te var att pe­ka ut nå­gon sär­skild grupp.

– Det spe­lar ing­en roll om det var av re­li­gö­sa skäl el­ler om det var en ve­gan, ve­ge­ta­ri­an, ate­ist el­ler ka­to­lik ut­an vår frå­ga i full­mäk­ti­ge hand­la­de om att man in­te ut­för si­na upp­gif­ter, sä­ger hon.

sig ut­an­för Troll­hät­tan. Pe­ter Asp är upp­gi­ven.

– Ing­en vill ve­ta mer än vi om det verk­li­gen är så här, men vad vi kan se är det hel­ler ing­en som gjort det. Det en­da vi kan göra är att sä­ga, ›så vitt vi vet stäm­mer det in­te‹. Det är fru­stre­ran­de, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.