De ar arets nya su­per­ta­lang­er

Spaning. Det nya kul­tur- och nö­je­så­ret är ry­kan­de färskt. Här är ta­lang­er­na att hål­la ett ex­tra öga på un­der det kom­man­de året.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

→ Det finns gott om lo­van­de ar­tis­ter att se fram emot un­der 2018. Sa­rah Klang, hjär­tek­ros­sa­ren bakom sing­eln »Left me on fi­re«, är om­ta­lad re­dan in­nan de­bu­tal­bu­met »Lo­ve in the Mil­ky Way« (kom­mer i feb­ru­a­ri) ens har släppts.

Sik­tar mot stjär­nor­na gör även skå­de­spe­la­ren Frank Dorsin i SVT-se­ri­en »Bonus­fa­mil­jen«. I and­ra sä­song­en re­pri­se­rar han rol­len som fa­mil­jens bråk­sta­ke Ed­die, och har dess­utom en hu­vud­roll i Jo­sep­hi­ne Bor­ne­buschs »Las­seMa­ja«-film med bi­opre­miär i som­mar. »Tu­rist«-skå­de­spe­la­ren Fan­ni Me­te­li­us re­gi­de­but »Hjär­tat«, som går upp på bio den 14 feb­ru­a­ri, lär in­te hel­ler pas­se­ra obe­märkt för­bi.

På Dra­ma­ten lär ny­re­kry­te­ra­de Ni­na Rashid väc­ka upp­märk­sam­het. Hon knep hu­vud­rol­len i An­na Vnuks upp­sätt­ning »Kung­li­gas­te te­a­tern« fö­re hund­ra­tals sö­kan­de. Pre­miär den 8 mars.

Bland årets lit­te­rä­ra ta­lang­er stic­ker bland and­ra trans­ak­ti­vis­ten Yo­lan­da Au­rora Bohm Ra­mi­rez ut med dikt­sam­ling­en »Ikon«, lik­som Bal­sam Ka­ram som skild­rar en ung kvin­nas ex­i­sten­ti­el­la val i »Hän­del­se­ho­ri­son­ten«. Det ta­las ock­så re­dan om Alex­an­der Ca­va­li­e­ra­tos »Släpp ing­en jä­vel över bron« som skild­rar Stock­holm un­der krigs­å­ret 1939. I konst­värl­den vän­tas många föl­ja Pet­ra Hult­man som mot­tog Bec­kers konst­närs­sti­pen­di­um för 2018.

I hen­nes värld blir far­mors bro­de­ri­er och sju sor­ters ka­kor konst med en ut­gångs­punkt som är bå­de per­son­lig och po­li­tisk. CECILIA BURMAN, ELIN SWEDENMARK, LINUS BRÄNNSTRÖM/TT → Fan­ni Me­te­li­us, skå­de­spe­la­re och re­gis­sör För sin bi­roll i »Tu­rist« no­mi­ne­ra­des skå­de­spe­la­ren Fan­ni Me­te­li­us till en Guld­bag­ge. La­gom till Al­la hjär­tans dag lång­films­de­bu­te­rar hon med »Hjär­tat«, en film om förs­ta kär­le­ken, in­ti­mi­tet och re­la­tio­ner. FOTO: PRESSBILD → Sa­rah Klang, ar­tist Sång­ers­kan, som ut­sett sig själv till »sad­dest girl in Swe­den«, har på se­na­re tid släppt upp­märk­sam­ma­de sing­lar som »Strang­ers«, »Left me on fi­re« och »Lo­ver«. Hon kick­star­tar 2018 med ett fram­trä­dan­de på P3 Guld­ga­lan. FOTO: PRESSBILD → Frank Dorsin, skå­de­spe­la­re I SVT-se­ri­en »Bonus­fa­mil­jen«, som in­le­der sin and­ra sä­song i ja­nu­a­ri, är tolvå­ri­ge Frank Dorsin en av de star­kast ly­san­de stjär­nor­na i rol­len som den ar­ge och käns­li­ge Ed­die. Fram­ö­ver har han dess­utom en av ti­tel­rol­ler­na i »Las­seMa­jas de­tek­tiv­by­rå – det förs­ta myste­ri­et« med pre­miär till som­ma­ren. → Nin­ja Thy­berg, re­gis­sör och ma­nus­för­fat­ta­re I Nin­ja Thy­bergs förs­ta lång­film »Jes­si­ca« skild­ras en ung tjej som flyt­tar till Los Ang­e­les för att göra sig ett namn i porr­films­in­du­strin. Fil­men är en ut­veck­ling av kort­fil­men »Ple­a­su­re« som vi­sa­des i Can­nes re­dan 2013. Pro­du­ce­rar gör Ru­ben Öst­lunds bo­lag Platt­form pro­duk­tion. → Bal­sam Ka­ram, för­fat­ta­re 34 år gam­mal står Bal­sam Ka­ram in­för ett lit­te­rärt ge­nom­brott. Hen­nes de­but­ro­man »Hän­del­se­ho­ri­son­ten« kom­mer i mars och på­min­ner om Au­gust­pri­sa­de Jo­han­nes Anyaurus ro­man. FOTO: TT → The Al­ley, ar­tist Som Is­hi är han en världs­be­römd hip­hop-pro­du­cent. Nu vill Es­h­ra­que Mug­hal slå ige­nom som ballad­ma­ka­re un­der nam­net The Al­ley. De­but­sing­eln »No mo­re« gavs ut i no­vem­ber och har re­dan­fått ett par miljoner spel­ning­ar på Spo­ti­fy. FOTO: TT → Em­ma Mo­lin, ma­nus­för­fat­ta­re och skå­de­spe­la­re Mitt un­der me­too-upp­ro­pet ham­na­de hu­mor­kol­lek­ti­vet »Gro­te­sco« i skott­glug­gen. I den se­nas­te sä­song­en, »Gro­te­scos sju mäs­ter­verk«, med­ver­ka­de för förs­ta gång­en en kvin­na i ma­nus­grup­pen.

Em­ma Mo­lin skrev bland an­nat det om­ta­la­de av­snit­tet »La­di­es night«. → Yo­lan­da Au­rora Bohm Ra­mi­rez, för­fat­ta­re Hen har re­dan gjort suc­cé som spo­ken word-po­et. Nu de­bu­te­rar Yo­lan­da Bohm med »Ikon«, en ly­rik­sam­ling som präglas av sam­ma mu­si­ka­lis­ka nerv. FOTO: TT → BC Uni­dos, band Su­per­grup­pen, som leds av ar­tis­ten Mar­kus Kru­ne­gård och stjärn­pro­du­cen­ten Pa­trik Ber­ger, ep-de­bu­te­ra­de i hös­tas med eklek­tis­ka »Bi­cyc­le ep«. Ban­dets förs­ta al­bum är tänkt att släp­pas i vår och vän­tas gäs­tas av bland and­ra Ro­stam Bat­mang­lij. FOTO: TT → Christof­fer Nor­den­rot, skå­de­spe­la­re och ma­nus­för­fat­ta­re Film­kol­lek­ti­vet Crazy Pictu­res ska släp­pa en lång­film. »Den bloms­ter­tid nu kom­mer« som går upp på bio la­gom till mid­som­mar skild­rar ett apo­ka­lyp­tiskt Sve­ri­ge. Nor­den­rot gör hu­vud­rol­len. FOTO: PRESSBILD → Rhys, ar­tist 20-åri­ga Rhys Clar­sted­ts »Last dan­ce« var den mest spe­la­de svens­ka lå­ten i P3 i fjol. Un­der året skra­pa­de lå­ten dess­utom ihop drygt 21 miljoner spel­ning­ar på Spo­ti­fy. Rhys är no­mi­ne­rad i ka­te­go­rin fram­ti­dens ar­tist på P3 Guld-ga­lan. FOTO: TT → Est­her Ki­ra­bo, ar­tist 22-åri­ga Est­her Ki­ra­bo har kö­rat bakom Eric Gadd och öpp­nat för Co­dy Che­snutt, men vi­sa­de med de­but­sing­eln »Kill u« som släpp­tes i hös­tas att hon är re­do att stjä­la ramp­lju­set på egen hand. 2018 är ett de­bu­tal­bum tänkt att släp­pas, nå­got som al­la som dras till mo­dern soul och r’n’b lär gå runt och vän­ta på.

FOTO: VILHELM STOKSTAD/TT

Rhys är en av de tolv nö­jes-och kul­tur­per­son­lig­he­ter att ha koll på 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.