Man sprängd till döds – kan ha va­rit en hand­gra­nat

Brott. En man om­kom i går i en ex­plo­sion vid tun­nel­ba­nesta­tio­nen Vår­by gård sö­der om Stock­holm. En kvin­na i 45-års­ål­dern ska­da­des lind­rigt. Po­li­sen tror att det är en hand­gra­nat som ex­plo­de­rat. Bo­en­de i om­rå­det är skär­ra­de av hän­del­sen.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

– Jag ha­de in­te kun­nat tro att en hem­ma­gjord bomb el­ler hand­gra­nat, el­ler vad det nu är, skul­le ex­plo­de­ra här i Vår­by gård, här i Sve­ri­ge. Det är helt sjukt, sä­ger 65-åri­ge Ce­lal Er­dal.

Po­li­sen lar­ma­des om ex­plo­sio­nen kloc­kan 11.07 i går och fle­ra am­bu­lan­ser skic­ka­des till plat­sen. Tun­nel­ba­nesta­tio­nen och tor­get har spär­ra­des av.

Två om­kull­väl­ta cyklar och en ryggsäck låg på mar­ken där bomb­tek­ni­ker sök­te med hund och me­tall­de­tek­tor ef­ter even­tu­ellt yt­ter­li­ga­re far­li­ga fö­re­mål. En­ligt upp­gif­ter till TT pas­se­ra­de man­nen plat­sen på cy­kel när han hit­ta­de det ex­plo­si­va fö­re­må­let.

– Det låg nå­got på mar­ken som man­nen ploc­kat upp, och då har det ex­plo­de­rat, sä­ger Sven-Erik Ols­son vid Stock­holmspo­li­sen.

Man­nen och kvin­nan för­des till sjuk­hus – han med all­var­li­ga ska­dor, hon med lind­ri­ga­re. Vid 14.30ti­den i går kom be­ske­det att 60-åring­en av­li­dit.

Hän­del­sen har ru­bri­ce­rats som mord och all­män­far­lig öde­läg­gel­se.

Men jag kän­ner in­te till någ­ra upp­gif­ter som ty­der på att det­ta spe­ci­fikt va­rit rik­tat mot de här per­so­ner­na, sä­ger SvenErik Ols­son.

Ab­dul­lah Öz­men, äga­re till en spel­bu­tik som lig­ger runt 50 me­ter från tun­nel­ba­nan, be­rät­tar att smäl­len hör­des in­ne i bu­ti­ken.

– När vi gick ut såg vi per­so­ner som låg på mar­ken, sä­ger han.

En­ligt upp­gif­ter till fle­ra me­di­er var det en hand­gra­nat som or­sa­ka­de ex­plo­sio­nen.

– Vi kan in­te va­ra hund­ra­pro­cen­tigt säk­ra på att det är en hand­gra­nat, men det är ar­bets­hy­po­te­sen, sä­ger Lars Al­var­sjö, sta­tions­be­fäl vid po­li­sen Stock­holm Syd, till Af­ton­bla­det.

Ce­lal Er­dal be­skri­ver stads­de­len som ett nor­malt sett tryggt om­rå­de.

– Men det är klart att man blir rädd av en så­dan här otäck hän­del­se, sä­ger han, och tilläg­ger:

– Och tänk om bar­nen ha­de hit­tat den.

FOTO: HENRIK MONTGOMERY/TT

Po­li­sen un­der­sö­ker det av­spär­ra­de om­rå­det, ut­an­för Vår­by gårds tun­nel­ba­nesta­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.