Ex­per­ten: Så får du peng­ar­na att räc­ka un­der årets fat­ti­gas­te må­nad

Känns det stramt i plån­bo­ken? Julklap­par­na och ny­års­su­pén i de­cem­ber gör ja­nu­a­ri till årets fat­ti­gas­te må­nad för många. Här är sex tips från Ika­no banks fa­mil­je­ek­o­nom Sha­ron La­vie på hur man kan över­le­va må­na­den ut.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - SI­MON KRONA

1 Sälj och hyr ut sa­ker

An­vänd sälj­saj­ter­na på nä­tet. Ro­ta i för­råd, ga­rage och and­ra stäl­len du läg­ger ifrån dig sa­ker du in­te an­vän­der. Det kan va­ra klä­der el­ler bar­nens gam­la lek­sa­ker till ex­em­pel. Det tar kans­ke en dag att sam­la ihop, men du kan lätt få ihop ett par hund­ra­lap­par el­ler tu­sen­lap­par be­ro­en­de på vad du säl­jer. Dess­utom bör­jar många stu­den­ter att plug­ga nu och om du bor stort kans­ke du kan hy­ra ut ett rum. Om du har en hus­vagn kans­ke du kan hy­ra ut den till nå­gon som vill åka ski­dor nu i ja­nu­a­ri.

2 Se över små­kö­pen

Gå ige­nom små­kö­pen du gör som egent­li­gen in­te gör nå­gon nyt­ta. Ta med mat­lå­da och skip­pa utelun­chen. Ta med kaf­fe­ter­mos, och så vi­da­re.

3 Gör en stör­re över­syn över din eko­no­mi

Går din bud­get ihop? Vad har du för fas­ta ut­gif­ter? Att göra en bud­get är all­tid bra, och att göra det i bör­jan av året kan ge en bra start till 2018.

4 Gå ige­nom av­tal

Det är bra att kol­la över di­na mo­bil-, eloch tv-av­tal och din hem- och bil­för­säk­ring. Om ditt mo­bilav­tal in­te är bun­det läng­re kan du göra skill­nad re­dan nu. Om du skär ner på sur­fen bör­jar det gäl­la di­rekt. Det kans­ke tar nå­gon tim­me, men det hand­lar fak­tiskt om tu­sen­lap­par du kan spa­ra.

5 Ring om du in­te kan be­ta­la räk­ning­en

Ibland kan du var­ken säl­ja el­ler hy­ra ut. Då kan du ringa till de du fått fak­tu­ra ifrån och för­kla­ra si­tu­a­tio­nen. Be att få de­la upp el­ler skju­ta upp räk­ning­en. Det bru­kar gå bra om det ba­ra hän­der nå­gon en­sta­ka gång. Det är mycket bätt­re än att strun­ta i räk­ning­en.

6 Buf­fertspa­ra

För fram­ti­da si­tu­a­tio­ner kan du fun­de­ra på ett buf­fertspa­ran­de så att det in­te hän­der igen. Det får man göra ut­i­från för­må­ga, men nå­gon hund­ra­lapp i må­na­den är all­tid en bör­jan. Sen när du bör­jar se de här peng­ar­na växa kans­ke du blir tag­gad på att spa­ra mer.

FOTO: SHUTTERSTOCK/IBL

Att gå ige­nom och säl­ja sa­ker du re­dan har kan va­ra ett bra sätt att få ihop li­te ex­tra peng­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.