»Sve­ri­ges mäs­terkock« ut­ma­nar nya del­ta­gar­na med håll­bar­hets­tänk

»Sve­ri­ges mäs­terkock« är till­ba­ka i TV4. I den åt­ton­de sä­song­en ut­ma­nas del­ta­gar­na med håll­bar­hets­tänk och grön mat­lag­ning. –Det lig­ger väl­digt mycket i ti­den, sä­ger ju­ry­med­lem­men Mi­scha Bil­ling.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - LI­NUS BRÄNNSTRÖM/TT

Ni­vån på del­ta­gar­na i »Sve­ri­ges mäs­terkock« höjs för var­je sä­song – tack va­re »Sve­ri­ges mäs­terkock«.

Mi­scha Bil­ling tror att pro­gram­met har spe­lat en cen­tral roll för lan­dets stän­digt ökan­de mat­in­tres­set.

– Nu har vi med så­da­na som har tit­tat på det se­dan de var barn, de har bli­vit sko­la­de av »Mäs­terkoc­ken«. Det är ju åt­ton­de sä­song­en och bör­ja­de man tit­ta när man var 12 år så är man 20 nu. Det har bli­vit nå­gon form av ama­törkock­sko­la, vil­ket är väl­digt char­migt – och li­te skräm­man­de för Leif och Mar­kus, att de har va­rit med så länge, sä­ger hon.

Leif Man­ner­ström och Mar­kus Au­ja­lay har sut­tit i ju­ryn se­dan star­ten 2011. Mi­scha Bil­ling gör sin fjär­de sä­song och tyc­ker att de tre ju­ry­med­lem­mar­na kom­plet­te­rar varand­ra på ett ut­märkt sätt.

– Vi är ju oli­ka rent pro­fes­sio­nellt. Leif med sin klas­sis­ka hus­mans­kost, Mar­kus med sin mat från he­la värl­den och jag som fo­ku­se­rar mycket på smak och doft. Det gör att del­ta­gar­na blir grans­ka­de ur tre oli­ka per­spek­tiv, sä­ger hon. I den nya sä­song­en av »Sve­ri­ges mäs­terkock«, som får pre­miär den 10 ja­nu­a­ri, vill pro­duk­tio­nen vi­sa att man häng­er med i de­bat­ten. Det blir där­för en del fo­kus på håll­bar­het.

–Vi har ett in­slag av det, att man ska ta till­va­ra på allt. Över­lag har det ock­så un­der de se­nas­te sä­song­er­na bli­vit ett tyd­li­ga­re fo­kus på grön­sa­ker och till­lag­ning av des­sa, sä­ger Mi­scha Bil­ling.

Apro­på det sä­ger hon att det är många som bru­kar frå­ga vad som hän­der med al­la rå­va­ror i pro­gram­mets väl­fyll­da skaf­fe­ri.

–Och de tas ju till­va­ra på oli­ka sätt. En del går till pro­duk­tio­nen, de kan ta hem li­te lök el­ler så, men den sto­ra de­len skänks till be­hö­van­de. Det är or­dent­ligt upp­styrt, sä­ger Mi­scha Bil­ling.

I öv­rigt ut­lo­var hon en spän­nan­de sä­song – och mycket käns­lor.

–Det blir ju det när del­ta­gar­na sat­sar så him­la mycket. De sat­sar he­la sitt hjär­ta och det är klart att man blir be­rörd av det, sä­ger Mi­scha Bil­ling.

»En del går till pro­duk­tio­nen, de kan ta hem li­te lök el­ler så, men den sto­ra de­len skänks till be­hö­van­de.« Mi­scha Bil­ling om res­ter­na från pro­gram­mets ser­ve­ring­ar.

FOTO: PÄR BÄCKSTRAND/TV4

Mi­scha Bil­ling dö­mer i »Sve­ri­ges mäs­terkock« – som för den här sä­song­en kom­mer att ha »in­slag av« håll­bar­het – till­sam­mans med Mar­kus Au­ja­lay och Leif Man­ner­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.