Tu­sen­tals le­ver med livs­långa skul­der

101 095 svens­kar har va­rit fast i 20 år el­ler läng­re i Kro­no­fog­dens re­gis­ter. Evig­hets­gäl­de­nä­rer­na le­ver på ex­i­stensmi­ni­mum. – Många av de här män­ni­skor­na är upp­giv­na, sä­ger Johan Krantz på Kro­no­fog­den.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - FILIP HÄGGBERG filip.hagg­berg@metro.se

Li­vet på ex­i­stensmi­ni­mum. Trots en li­ten minsk­ning de se­nas­te åren har 101 095 svens­kar va­rit fast i 20 år el­ler läng­re i Kro­no­fog­dens re­gis­ter, vi­sar nya siff­ror.

De se­nas­te sju åren har an­ta­let svens­ka evig­hets­gäl­de­nä­rer, de män­ni­skor som va­rit fast i Kro­no­fog­dens re­gis­ter i minst 20 år, ökat.

Men 2017 har det kom­mit ett trend­brott, vi­sar nya siff­ror från Kro­no­fog­den. För förs­ta gång­en se­dan 2010 har an­ta­let evig­hets­gäl­de­nä­rer mins­kat två år i rad.

– Vi ha­de en stor ök­ning, och den ba­se­ra­des på fi­nan­s­kri­sen som upp­stod 1992. Då öka­de an­ta­let skuld­sat­ta män­ni­skor till Kro­no­fog­den la­vinar­tat fram till 1998, un­ge­fär. Det gör ju att när vi tit­tar 20 år se­na­re, så ser vi den ef­fek­ten i att evig­hets­gäl­de­nä­rer­na ökar, sä­ger Johan Krantz, ana­ly­ti­ker på Kro­no­fog­den.

Men nu bör­jar allt­så den ef­fek­ten klinga av – och Johan Krantz tror att evig­hets­gäl­de­nä­rer­na kom­mer att fort­sät­ta mins­ka.

– Det kom­mer ju fort­sät­ta att fyl­las på, men in­te på sam­ma sätt som ti­di­ga­re. Många av de som va­rit med i 20 år bör­jar dö, och det är allt fler som an­sö­ker om skuldsa­ne­ring, sä­ger han.

Men trots minsk­ning­en är det fort­fa­ran­de över 100 000 svens­kar som är fast i en livs­lång skuld.

Det van­li­gas­te skä­let till att ham­na i den si­tu­a­tio­nen är att det sker en ra­di­kal för­änd­ring i li­vet.

– Un­der kri­sen på 90-ta­let var det till ex­em­pel folk som ha­de fö­re­tag som gick i kon­kurs, och det föl­jer med. Rän­tor­na fort­sät­ter att växa.

Evig­hets­gäl­de­nä­rer­na le­ver på ex­i­stensmi­ni­mum. Det spe­lar allt­så ing­en roll om de tjä­nar hund­ra­tu­sen el­ler en mil­jon kro­nor om året – Kro­no­fog­den mä­ter än­då ut all in­komst som går över det be­lop­pet.

Hur le­ver de här män­ni­skor­na?

– Många är gans­ka upp­giv­na, men har an­pas­sat sig ef­ter en den kras­sa verk­lig­he­ten. Sen finns det de som le­ver ut­an­för sy­ste­met och job­bar svart och in­te re­do­vi­sar nå­gon in­komst.

För att ta sig ur skul­den finns det två al­ter­na­tiv. An­ting­en gör du en upp­gö­rel­se med ford­rings­ä­gar­na – el­ler så an­sö­ker du om skuldsa­ne­ring hos Kro­no­fog­den. Får du det be­vil­jat le­ver du på ex­i­stensmi­ni­mum i fem år, för att se­dan få skul­den av­skri­ven.

Hur på­ver­kar det här sam­häl­let?

– Att le­va i överskuld­sätt­ning är in­te bra för häl­san, och det in­ne­bär kost­na­der för sam­häl­let i form av sjuk­vård och mins­ka­de skat­tein­täk­ter. Det finns ab­so­lut en sån ef­fekt, sä­ger Johan Krantz.

»Många av de som va­rit med i 20 år bör­jar dö, och det är allt fler som an­sö­ker om skuldsa­ne­ring.« Kro­no­fog­dens Johan Krantz om evig­hets­gäl­de­nä­rer.

KÄL­LA: KRO­NO­FOG­DEN, FOTO: SHUTTERSTOCK/IBL

An­tal evig­hets­gäl­de­nä­rer i re­spek­ti­ve län.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.