Miss­tänkt kid­nap­pa­re fast

27-åri­ge Alex­an­der Ca­ma­ra var an­hål­len för bland an­nat män­ni­sko­rov. Han lyc­ka­des rym­ma från ett sjuk­hus och ef­ter­lys­tes. Nu har po­li­sen gri­pit ho­nom – men jak­ten på hans miss­tänk­te kum­pan fort­sät­ter.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - KARL ENN HENRICSSON karl.henricsson@metro.se

Metro kun­de ti­digt be­rät­ta om den dra­ma­tis­ka rym­ning­en. 27-åri­ge Alex­an­der Ca­ma­ra an­hölls miss­tänkt för bland an­nat män­ni­sko­rov. Men un­der ett be­va­kat sjuk­hus­be­sök i Stock­holm i slu­tet av ok­to­ber lyc­ka­des han rym­ma. Po­li­sen gick ut med namn och bild på Alex­an­der Ca­ma­ra och bad all­män­he­ten om hjälp i jak­ten på ho­nom. Och på kväl­len den 3 ja­nu­a­ri kun­de han gri­pas.

– Man hit­ta­de ho­nom i en lä­gen­het i söd­ra Stock­holm. Jag har upp­fat­tat det som att gri­pan­det gick lugnt till, sä­ger åkla­ga­re Mar­cus Ek­man.

Hur spå­ra­de po­li­sen ho­nom?

– Jag kan egent­li­gen in­te sä­ga det. Men po­li­sen har be­dri­vit ett om­fat­tan­de ar­be­te för att få tag i ho­nom.

Alex­an­der Ca­ma­ra sit­ter nu häk­tad miss­tänkt för män­ni­sko­rov och för­sök till grov ut­press­ning. Hans miss­tänk­te kum­pan, 22-åri­ge Ah­med Sal­la­mi, är fort­fa­ran­de på fri fot, och miss­tänks för män­ni­sko­rov och grov miss­han­del.

– Han är in­te ef­ter­lyst in­ter­na­tio­nellt, men det är en av de frå­gor vi har att ta ställ­ning till den när­mas­te ti­den – om han in­te grips, sä­ger Mar­cus Ek­man.

De två män­nen miss­tänks ha rö­vat bort en per­son på kväl­len den 26 ok­to­ber till en lä­gen­het i Bot­kyr­ka kom­mun och »vi­da­re till and­ra plat­ser i när­he­ten«. Off­ret ut­sat­tes för »om­fat­tan­de trub­bigt våld« och miss­han­deln be­teck­nas som grov ef­tersom gär­nings­män­nen vi­sat »sär­skild hän­syns­lös­het och rå­het« och för att off­ret »be­fun­nit sig i en mycket ut­satt si­tu­a­tion«. Dra­mat på­gick till ti­dig mor­gon den 27 ok­to­ber, en­ligt do­ku­ment som åkla­ga­re Mar­cus Ek­man läm­nat in till tings­rät­ten.

I sam­ma här­va finns yt­ter­li­ga­re miss­tänk­ta. Det hand­lar om en an­nan miss­tänkt kid­napp­ning som ska ha skett i au­gusti i Sa­lems kom­mun. För den hän­del­sen sit­ter en 30-årig man häk­tad miss­tänkt för män­ni­sko­rov och grov ut­press­ning.

– Det finns en kopp­ling men jag vill in­te kom­men­te­ra kopp­ling­en när­ma­re, har Mar­kus Ek­man ti­di­ga­re be­rät­tat för Metro.

Dess­utom miss­tänks en 25-årig kvin­na för pen­ning­tvätts­brott i den de­len. Hon be­gär­des häk­tad, men rät­ten för­sat­te hen­ne på fri fot.

Al­la miss­tänk­ta ne­kar till brott.

»Han är in­te ef­ter­lyst in­ter­na­tio­nellt, men det är en av de frå­gor vi har att ta ställ­ning till.« Åkla­ga­re Mar­cus Ek­man har än­nu in­te gri­pit kum­pa­nen.

FOTO: PO­LI­SEN

Alex­an­der Ca­ma­ra (till väns­ter) har gri­pits me­dan Ah­med Sal­la­mi fort­fa­ran­de ja­gas. De miss­tänks för bland an­nat män­ni­sko­rov.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.