Pre­si­den­tens pla­ner ho­tar viltre­ser­va­tet

Afri­kas störs­ta åter­stå­en­de vild­mark, det väl­di­ga viltre­ser­va­tet Se­lous i söd­ra Tanzania, kan snart va­ra för­lo­rad. Tan­za­ni­as pre­si­dent vill byg­ga en enorm kraft­verks­damm mitt i re­ser­va­tet som nu ris­ke­rar att del­vis öde­läg­gas.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - ROLAND JO­HANS­SON/TT

Näs­tan en fem­te­del av Afri­kas le­jon le­ver i Se­lous-re­ser­va­tet i Tanzania. Nu ho­tas de och många and­ra djur av pla­ner­na på en kraft­verks­damm mitt i re­ser­va­tet.

En­ligt pla­ner­na ska byg­get, som be­räk­nas kos­ta 2,6 mil­jar­der dol­lar, star­ta in­om någ­ra vec­kor.

När TT be­sö­ker om­rå­det hål­ler fle­ra ar­bets­lag på att dra kraft­led­nings­ga­tor i re­ser­va­tet. Oron bland na­tur­vår­dar­na är mycket stor.

– Se­lous är den sista sto­ra vild­mar­ken på kon­ti­nen­ten. Det finns ing­et om­rå­de i Afri­ka som är li­ka vär­de­fullt, in­te ens Se­reng­e­ti, sä­ger Al­lan Carl­son, an­sva­rig för Afrikafrå­gor på Världs­na­tur­fon­den (WWF) i Sve­ri­ge.

Siff­ror­na be­kräf­tar hans på­stå­en­de.

I re­ser­va­tet finns cir­ka 4 500 le­jon, 800 af­ri­kans­ka vild­hun­dar och drygt 10 000 fläc­ki­ga hy­e­nor – de störs­ta po­pu­la­tio­ner­na i värl­den av al­la tre ar­ter­na.

Även po­pu­la­tio­ner­na av af­ri­kans­ka buff­lar (cir­ka 200 000), flod­häs­tar (minst 30 000, kans­ke så många som 80 000) och vat­ten­boc­kar (26 000) är de störs­ta på jor­den.

Viltri­ke­do­men be­ror i hög grad på att Se­lous är så enormt. Re­ser­va­tet täc­ker uppe­mot 50 000 kvadrat­kilo­me­ter – ett om­rå­de stör­re än Dan­mark.

– Se­lous är ex­tra vär­de­fullt just för att det är så stort, och obe­fol­kat och orört. Fram­ti­den för många av ar­ter­na häng­er på att så här sto­ra om­rå­den kan för­bli in­tak­ta, sä­ger Al­lan Carl­son.

Vi fäk­tar bort ett an­tal bits­ka tset­se­flu­gor och blic­kar ut över sa­van­ner­na och våt­mar­ker­na i nor­ra de­len av re­ser­va­tet.

En gam­mal le­jon­han­ne pa­rar sig med en yng­re ho­na strax ut­an­för bi­len. Från den in­til­lig­gan­de sjön hörs flod­häs­tar brö­la. En väl­dig flock med 24 af­ri­kans­ka vild­hun­dar pas­se­rar för­bi.

Det är svårt att fat­ta att allt det­ta nu är i fa­ra att för­svin­na.

Kraft­verks­dam­men ska byg­gas i Ru­fi­ji­flo­den vid ra­vi­nen Sti­eg­ler’s Gor­ge. Den kom­mer, en­ligt pla­ner­na, att täc­ka ett om­rå­de på 1 350 kvadrat­kilo­me­ter, vil­ket mot­sva­rar Ölands yta.

Tan­za­ni­as pre­si­dent John Ma­gu­fu­li har sagt att det­ta ba­ra är tre pro­cent av re­ser­va­tets yta. Men en­ligt ex­per­ter­na kom­mer ett långt stör­re om­rå­de att drab­bas.

– En as­fal­te­rad väg kom­mer att dras ge­nom nor­ra Se­lous och vid själ­va byg­get lär en mind­re stad bli till. Det in­ne­bär au­to­ma­tiskt att tjuv­skyt­tet ökar dra­ma­tiskt i he­la re­gi­o­nen, sä­ger Al­lan Carl­son.

– Dess­utom för­änd­ras vat­ten­flö­det i Ru­fi­ji­flo­den ra­di­kalt. Det kan med­fö­ra att det vik­ti­ga tu­rist­om­rå­det runt våt­mar­ker­na och sjö­ar­na i nor­ra Se­lous tor­kar ut.

I så fall får damm­byg­get ka­ta­stro­fa­la följ­der för ett om­rå­de på uppe­mot 10 000 kvadrat­kilo­me­ter. He­la eko­sy­ste­met ris­ke­rar att splitt­ras upp.

Bi­sarrt nog är Se­lous, trots si­na ri­ke­do­mar, täm­li­gen okänt i jäm­fö­rel­se med Se­reng­e­ti, Kru­ger, Etos­ha och and­ra om­rå­den i Afri­ka. Ha­de det va­rit mer känt och haft många fler be­sö­ka­re ha­de kans­ke damm­byg­get ald­rig bli­vit av.

Ny­li­gen har bå­de Världs­ban­ken och den tys­ka re­ge­ring­en sagt sig va­ra be­red­da att sat­sa över 100 mil­jo­ner dol­lar för att ut­veck­la tu­ris­men i Se­lous och göra re­ser­va­tet mer känt i öv­ri­ga värl­den. Men pre­si­den­ten tycks in­te vil­ja hö­ra på det örat.

John Ma­gu­fu­li har sagt att kraft­ver­ket, som ska ha en ka­pa­ci­tet på 2 100 me­ga­watt, är ett vik­tigt steg för att mo­der­ni­se­ra Tanzania och på sikt för­vand­la lan­det till ett af­ri­kanskt Syd­ko­rea. Han har hit­tills av­fär­dat all kri­tik.

– Ma­gu­fu­li vill ha ett stor­sla­get pro­jekt som han själv dri­ver. Men om han fort­sät­ter kom­mer han att bli ihåg­kom­men för nå­got helt an­nat, som man­nen som för­stör­de Se­lous, sä­ger Asu­ki­le Kaju­ni, an­sva­rig för Se­lous på WWF i Tanzania.

Fast vem som ska be­kos­ta byg­get är oklart i dags­lä­get. Kost­na­den är mer än vad Tanzania självt mäk­tar med. Många tror att ki­ne­sis­ka in­tres­sen vän­tar i ku­lis­ser­na.

– Ett ki­ne­siskt fö­re­tag har gått in med ett bud, men vi vet in­te hur det he­la slu­tar. Den här stri­den är för­hopp­nings­vis än­nu in­te av­gjord, sä­ger Al­lan Carl­son.

»Om han fort­sät­ter kom­mer han att bli ihåg­kom­men för nå­got helt an­nat, som man­nen som för­stör­de Se­lous.«

FOTO: G L ROBERTS LTD/REX/IBL

FOTO: ROLAND JO­HANS­SON/TT

I Se­lous finns Afri­kas störs­ta po­pu­la­tion av af­ri­kans­ka buff­lar, 200 000–250 000 djur.

FOTO: ROLAND JO­HANS­SON/TT

An­ta­let flod­häs­tar i Se­lous är minst 30 000, kans­ke så många som 80 000.

FOTO: ROLAND JO­HANS­SON/TT

Minst 5 500 le­jon finns i Se­lous med om­giv­ning­ar, näs­tan en fem­te­del av Afri­kas le­jon­po­pu­la­tion.

FOTO: AP/TT

Asu­ki­le Kaju­ni om Tan­za­ni­as pre­si­dent John Ma­gu­fu­li (bil­den), som ska byg­ga en kraft­verks­damm i re­ser­va­tet i syf­tet att mo­der­ni­se­ra Tanzania och göra lan­det till ett af­ri­kanskt Syd­ko­rea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.