Pod­da­ren Nisse Edwall blir ny ko­lum­nist i Metro

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter | Inrikes -

Det kan hand­la om nå­got från min egen var­dag, el­ler nå­got an­nat kul jag har läst el­ler hört, som jag grot­tar ner mig i och re­so­ne­rar kring, sä­ger han.

som pro­gram­le­da­re i ra­dio och tv, bland an­nat för SVT:s »Bin­go Roya­le« och Sve­ri­ges Ra­di­os »Lig­ga med P3«.

Men se­dan någ­ra år till­ba­ka har han fo­ku­se­rat på skri­van­det, för­u­tom »Pap­pa­pod­den«. Först med blog­gen på Ma­ma och nu­me­ra på Café.

Nu ser Nisse Edwall fram emot att skild­ra sin syn på fa­mil­je­liv och rol­len som små­barns­för­äl­der i Metro.

– Jag för­sö­ker in­te för­skö­na el­ler gla­mou­ri­se­ra det, ut­an sna­ra­re att hit­ta skugg­sidor­na och kans­ke hu­morn i det. Det får in­te va­ra för mörkt hel­ler, för det är kul att va­ra pap­pa. Det är det bäs­ta som har hänt mig, sä­ger han.

So­raya Hashim är nöjd med sin re­kry­te­ring.

– Åh, jag är så glad att få haf­fa Nisse till oss! Om Nis­ses sätt att skri­va vo­re en Instagram­bild så skul­le den va­ra allt an­nat än ett per­fekt ar­ran­ge­rat fa­mil­je­fo­to i mot­ljus på stran­den. Det är dråp­ligt, är­ligt, ro­ligt och med stort hjär­ta. Prick så som li­vet ju fak­tiskt är, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.