Hård­fö­re stra­te­gen fort­sät­ter att för­bryl­la

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter | Utrikes -

vec­kan. I den ut­må­las pre­si­dent Trump som en psy­kiskt in­sta­bil per­son och Vi­ta hu­set som en ka­o­tisk ar­bets­plats. Ste­ve Ban­non, som i au­gusti av­ske­da­des från pos­ten som Trumps chefs­stra­teg, kal­lar i boken Trumps son för »lands­för­rä­da­re« när han be­skri­ver ett mö­te med rys­ka fö­re­trä­da­re.

Pre­si­den­ten har i hår­da or­da­lag av­fär­dat bå­de Ban­non och boken och via Twit­ter häv­dat att han själv är ett »sta­bilt ge­ni«.

På sön­da­gen tog Ban­non själv bla­det från mun­nen. Men den hård­fö­re stra­te­gen bad in­te om ur­säkt och han bac­ka­de egent­li­gen in­te från ut­ta­lan­de­na. Sam­ti­digt fort­sat­te han, likt ett mant­ra, att ösa be­röm över pre­si­den­ten vil­ket för­bryl­lar många.

När den självut­nämn­de eko­no­mis­ke na­tio­na­lis­ten läm­na­de Vi­ta hu­set i au­gusti åter­vän­de han till sitt ar­be­te som chef för den hö­gerex­tre­ma ny­hets­saj­ten Breit­bart News, som be­skri­vits som en platt­form för alt-right­rö­rel­ser­na. Klart är att vin­tern in­te blev som Ste­ve Ban­non öns­ka­de. Hans en­tu­si­as­tis­ka stöd för en kan­di­dat i ett fyll­nads­val till se­na­ten lan­da­de platt.

Frå­gan är hur upp­stån­del­sen på­ver­kar hans in­fly­tan­de över USA:s hö­ger­väl­ja­re valå­ret 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.