Öpp­na­de älg­park: »De sa att jag var dum i hu­vu­det«

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Familj -

park. Det var en idé som in­te ens Leid Lind­hs fru vil­le tro på.

– Al­la jag pra­ta­de med sa »du är full­stän­digt dum i hu­vu­det. Vad fan ska du star­ta det där för? Det kom­mer in­te kom­ma en en­da män­ni­ska«, sä­ger Leif Lindh, när Ka­pi­ta­let be­sö­ker par­ken i de­cem­ber.

trod­de på idén var han själv. Och där­för trot­sa­de han om­giv­ning­ens var­ning­ar, och köp­te två äl­gar från två and­ra älg­par­ker.

– Det tog mig två år att få den ena äl­gen tam. Två jäv­la år. Och då in­såg jag att jag kom­mer be­hö­va läg­ga ner ett enormt jobb, sä­ger Leif Lindh.

Det skul­le he­ta Gård­sjö Älg­park, och Leif Lindh job­ba­de i fem år in­nan han kun­de ta ut nå­gon lön. Se­dan, å and­ra si­dan, bör­ja­de det vän­da, och tio år ef­ter star­ten tar Leif emot 15 000 be­sö­ka­re per år, oav­sett vä­der­lek.

– Nu sä­ger många »jag viss­te att det skul­le gå bra«, men då sä­ger jag »nej, det viss­te du in­te. Det är lätt när man har fa­cit i hand«, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.