»Wo­manUp« får fin­be­sök av Bah Kuhn­ke

Metro Sweden (Stockholm) - - News - CASSANDRA LUND­GREN

»Wo­manUp«. I Metro Mo­des nya poddsats­ning be­rät­tar kultur- och de­mo­kra­ti­mi­nis­tern om ti­den då hon på pap­pe­ret ha­de allt, egen tv-show, stor vå­ning på Ös­ter­malm och som gräd­de på mo­set – en snygg pojk­vän! Men hur hon än­då in­te kän­de sig till­freds med li­vet...

I förs­ta av­snit­tet av »Wo­manUp«-pod­den pra­tar vi om hur det gick till när Alice Bah Kuhn­ke helt ovän­tat, fick en aha-upp­le­vel­se när hon in­såg skill­na­den mel­lan bra själv­för­tro­en­de och bra själv­käns­la – ef­ter att ha träf­fat en okänd kvin­na på en fest en kväll. Det­ta ögon­blick skul­le se­dan för­änd­ra Ali­ces liv för all fram­tid (och kvin­nan hon pre­cis träf­fa­de skul­le bli hen­nes bäs­ta vän).

Vi pra­tar även om var­dags­ra­sism, jäm­ställd­het och var­för peng­ar ald­rig va­rit en driv­kraft för Alice – ut­an i stäl­let möj­lig­he­ten att kun­na gö­ra skill­nad och få sin röst hörd. Om vik­ten att lyss­na på – och vå­ga föl­ja sin in­re röst och vär­de­ring­ar, och vå­ga änd­ra rikt­ning i li­vet om det be­hövs. Alice Bah Kuhn­ke be­rät­tar hur hon ba­lan­se­rar mam­ma­li­vet med job­bet som in­te be­står av 40-tim­mars­vec­kor – ut­an sna­ra­re 24/7-upp­kopp­ling, och hur hon där­för tving­ats pri­o­ri­te­ra bort sa­ker hon gil­lar, för att få var­da­gen att gå ihop.

In­spi­re­ras och mo­ti­ve­ras av den kvinn­li­ga su­per­kraf­ten Alice Bah Kuhn­ke i förs­ta av­snit­tet av »Wo­manUp«-pod­den som du kan lyss­na på där pod­dar finns, samt på metromode.se/wo­manup.

I slu­tet av var­je av­snitt får var­je gäst de­la med sig av sitt livs­mot­to och fa­vo­rit­ci­tat i pod­den. Alice val­de »I’m not he­re to ple­a­se«! Vill du ha det grym­ma ci­ta­tet på en snygg t-shirt (el­ler nå­got an­nat kul som mo­bil­skal, mugg, el­ler pin), gå in på metromode.se/wo­manup.

Det bäs­ta av allt? 40 kro­nor av var­je såld t-shirt går till or­ga­ni­sa­tio­nen Kvin­na till kvin­na som är vår fan­tas­tis­ka sam­ar­bets­part­ner som käm­par för kvin­nors rät­tig­he­ter över he­la värl­den. Läs mer om dem på kvin­na­till­kvin­na.se.

I Metro Mo­des nya podd »Wo­manUp« be­rät­tar Sve­ri­ges kultur- och de­mo­kra­ti­mi­nis­ter om hur ett mö­te på en fest kom att för­änd­ra hen­nes liv för all­tid. FO­TO: NIKLAS LIND­GREN

LYSS­NA PÅ »WO­MANUP« Finns där pod­dar finns, samt på metromode.se/wo­manup.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.