Läm­na­des nak­na ef­ter bru­ta­la miss­han­deln – nu bör­jar rät­te­gång­en

Brott. Två halv­brö­der miss­hand­la­des bru­talt, kläd­des av och läm­na­des i en park i Brom­ma i Stock­holm. Nu hålls rät­te­gång­en mot en 20-årig man som åta­lats för bland an­nat mord­för­sök.

Metro Sweden (Stockholm) - - News - karl.henricsson@metro.se

De två halv­brö­der­na ska ha över­fal­lits av fle­ra gär­nings­män i mit­ten av ju­ni i stads­de­len Brom­ma i Stock­holm.

– De blev miss­hand­la­de och av­kläd­da. En av dem lyc­ka­des dock ta sig till en trapp­upp­gång. Han var li­te mind­re il­la där­an än den and­re mål­sä­gan­den som an­träf­fa­des i en park, sä­ger åkla­ga­re An­na Lil­je.

– De var i hu­vud­sak helt av­kläd­da. Den ene ha­de strum­por­na kvar och den and­re ha­de t-shirt och strum­pa.

Bro­dern i par­ken fick bland an­nat ska­dor på mjäl­ten, levern och nju­rar­na, en­ligt åta­let. »Ska­dor­na har va­rit livs­ho­tan­de och gett upp­hov till livs­ho­tan­de till­stånd«, går vi­da­re att lä­sa.

Den broder som lyc­ka­des ta sig från plat­sen ha­de fått mot­ta spar­kar mot hu­vu­det och krop­pen.

– Det var en per­son som av­bröt miss­han­deln mot den man som se­der­me­ra tog sig till trapp­hu­set, sä­ger An­na Lil­je.

Sam­ma dygn fick en av brö­der­na in­brott i sin lä­gen­het. Bland an­nat för­svann två Ipads och 50 000 kro­nor i kon­tan­ter.

Föl­jan­de dag an­hölls en 20-årig man. Han satt häk­tad men för­sat­tes på fri fot ef­ter någ­ra da­gar.

– Be­vis­ning­en var i det lä­get gans­ka svag och mot bak­grund av långa hand­lägg­nings­ti­der vid Na­tio­nellt fo­ren­siskt cent­rum (NFC), var min be­döm­ning att det in­te var pro­por­tio­ner­ligt att han skul­le va­ra fort­satt häk­tad.

Men i bör­jan av de­cem­ber häk­ta­des 20-åring­en igen.

– Vi ha­de fått svar och det finns tek­nisk be­vis­ning som jag me­nar styr­ker att han är en av gär­nings­män­nen. Ett vitt­ne läm­na­de även nya upp­gif­ter som stärk­te miss­tan­kar­na, sä­ger An­na Lil­je.

20-åring­en åta­la­des för mord­för­sök al­ter­na­tivt syn­ner­li­gen grov miss­han­del mot den broder som hit­ta­des i par­ken. Vad gäl­ler bro­dern som sprang från plat­sen hand­lar miss­tan­kar­na om grov miss­han­del. Off­ren och den åta­la­de ska in­te ha va­rit be­kan­ta se­dan ti­di­ga­re.

20-åring­en åta­la­des även för in­brot­tet, och bland an­nat för ett rån samt rån­för­sök som ska ha ge­nom­förts mot fle­ra män i Brom­ma i au­gusti 2016. Nu på­går rät­te­gång­en. Metro har sökt 20-åring­ens ad­vo­kat. En­ligt åkla­ga­ren ne­kar 20-åring­en till brott.

»Den ene ha­de strum­por­na kvar och den and­re ha­de t-shirt och strum­pa.« Åkla­ga­re An­na Lil­je om att de miss­hand­la­de brö­der­na bli­vit av­kläd­da av gär­nings­man­nen.

FO­TO: PO­LI­SEN

I trapp­hu­set, som den ena bro­dern lyc­ka­des ta sig till, kun­de blod­be­sud­ling­ar åter­fin­nas på golv och trapp­steg.

FO­TO: PO­LI­SEN

Pol­si­en hit­ta­de klä­der som gär­nings­man­nen ska ha ta­git av de två brö­der­na.

FO­TO: PO­LI­SEN

I när­he­ten fanns även and­ra fö­re­mål som ha­de blod på sig.

Text: Karl Enn Henricsson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.