1,5 mil­jo­ner p-bö­ter – trots nya be­tal­nings­lös­ning­ar

Metro Sweden (Stockholm) - - News - Text: Lin­nea Jo­hans­son

Nya siff­ror. Sve­ri­ges kom­mu­ner lap­pa­de bi­lar näs­tan 1,5 mil­jo­ner gång­er för­ra året. I Mal­mö var det mer än 40 000 fler bi­lar som fick en bot 2017 än året in­nan och även i Gö­te­borg sked­de en ök­ning. Men i Stock­holm mins­kar an­ta­let par­ke­rings­bö­ter.

Fick du en par­ke­rings­bot för­ra året? Då var du in­te en­sam.

Näs­tan 1,5 mil­jo­ner par­ke­rings­bö­ter ut­fär­da­des 2017 av lan­dets kom­mu­ner, vil­ket är en ök­ning jäm­fört med 2015 och 2016. Det vi­sar nya siff­ror från Trans­port­sty­rel­sen.

I Stock­holms stad mins­ka­de dock an­ta­let par­ke­rings­bö­ter med drygt 18 000 un­der 2017. Men det är in­te sä­kert att det be­ror på att stock­hol­mar­na bli­vit bätt­re på att par­ke­ra rätt.

En­ligt Erik Sö­der­berg, press­an­sva­rig på Tra­fik­kon­to­ret i Stock­holms stad, be­ror det sna­ra­re på att fler skaf­fat kom­mu­nens par­ke­rings­app.

– Om man gör ett ären­de på stan som drar ut på ti­den så kan man för­länga par­ke­rings­ti­den med hjälp av ap­pen. Det har bli­vit lät­ta­re att be­ta­la för par­ke­ring­en helt en­kelt. Det är gläd­jan­de att fär­re fel­par­ke­rar och fler be­ta­lar för sin par­ke­ring, sä­ger Erik Sö­der­berg.

Stock­holm har lan­dets högs­ta fel­par­ke­rings­av­gif­ter, som se­nast höj­des med 200 kro­nor den 1 ju­li 2017. Se­dan 2016 har även fler om­rå­den i Stock­holms yt­terstad steg­vis fått par­ke­rings­av­gif­ter.

Även i Gö­te­borg ökar an­vän­dan­det av kom­mu­nens par­ke­rings­app stort. 2014 sked­de 10 pro­cent av be­tal­ning­ar­na med ap­pen. För­ra året var siff­ran up­pe i 43 pro­cent.

I Gö­te­borg öka­de även an­ta­let ut­fär­da­de par­ke­rings­bö­ter nå­got för­ra året. Nå­got som, en­ligt Ca­ri­na Abra­hams­son, en­hets­chef på Par­ke­ring Gö­te­borg, be­ror på att fler par­ke­rings­vak­ter till­bring­a­de tid ute på ga­tor­na.

– Min upp­le­vel­se är att gö­te­bor­gar­na ge­ne­rellt är bra på att par­ke­ra rätt och att det of­tast finns par­ke­rings­plat­ser att till­gå, sä­ger Ca­ri­na Abra­hams­son.

I Mal­mö öka­de an­ta­let ut­fär­da­de par­ke­rings­bö­ter stort un­der 2017 och var då mer än 40 000 fler än året in­nan.

Pro­blem kopp­la­de till en upp­hand­ling 2015 led­de till att fär­re par­ke­rings­vak­ter fanns på Mal­mös ga­tor un­der 2015 och 2016. Un­der 2017 var be­man­ning­en hög­re igen.

– Att vi haft fler par­ke­rings­vak­ter ute är ett av

»Att vi haft fler par­ke­rings­vak­ter ute är ett av skä­len till att an­ta­let ut­fär­da­de par­ke­rings­bö­ter ökat.«

Bengt Hersler är vd på det kom­mu­na­la bo­la­get Par­ke­rings­ö­ver­vak­ning i Mal­mö.

skä­len till att an­ta­let ut­fär­da­de par­ke­rings­bö­ter ökat, sä­ger Bengt Hersler, vd på det kom­mu­na­la bo­la­get Par­ke­rings­ö­ver­vak­ning i Mal­mö.

Mal­mö har även lan­dets störs­ta pro­blem med bil­mål­vak­ter. Det hand­lar om per­so­ner som har for­dons­re­la­te­ra­de skul­der på mer än 5 000 kro­nor och of­ta äger hund­ra­tals el­ler tu­sen­tals bi­lar. Bi­lar som kan an­vän­das i brotts­lig verk­sam­het och där det in­te går att spå­ra bi­lens verk­li­ga äga­re. Un­der 2017 gjor­de Mal­mö stad en sär­skild trygg­hets­sats­ning där ett av syf­te­na att få bort de bi­lar­na från ga­tor­na.

– Vi job­bar in­ten­sivt med bil­mål­vakts­bi­lar­na. De står för en del av de här lap­par­na. Det kan va­ra bi­lar som sys­te­ma­tiskt par­ke­ras fel, sä­ger Bengt Hersler.

To­talt ut­fär­da­de Sve­ri­ges kom­mu­ner par­ke­rings­bö­ter på 961 001 250 kro­nor för­ra året, allt­så näs­tan en mil­jard kro­nor.

Men det är in­te al­la par­ke­rings­bö­ter som be­ta­las. I Stock­holm be­ta­la­des för­ra året 82,1 pro­cent av bö­ter­na, i Gö­te­borg 77,2 pro­cent och i Mal­mö 72,2 pro­cent. lin­nea.jo­hans­son@metro.se

FO­TO: RO­BERT HEN­RIKS­SON/SVD/TT

Det har bli­vit lät­ta­re att be­ta­la se­dan kom­mu­nen in­för­de en par­ke­rings­app, en­ligt Erik Sö­der­berg, press­an­sva­rig på Tra­fik­kon­to­ret i Stock­holms stad. Men trots att an­ta­let par­ke­rings­bö­ter mins­kar i Stock­holm ökar de i lan­det som hel­het, vi­sar nya siff­ror.

KÄL­LA: TRA­FIK­VER­KET. FO­TO: TT, MONTAGE

An­vän­dan­det av kom­mu­na­la par­ke­rings­ap­par ver­kar ha ökat – ba­ra i Gö­te­borg sked­de 43 pro­cent av al­la be­tal­ning­ar via en mo­bil ap­pli­ka­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.