Mi­nistern tror på am­ne­sti för att få bort hand­gra­na­ter

Brott. Skärp­ta va­pen­la­gar och am­ne­sti för ex­plo­si­va va­ror. Det är åt­gär­der som ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Mor­gan Jo­hans­son (S) tror kan hjäl­pa till att få bort hand­gra­na­ter från gatan.

Metro Sweden (Stockholm) - - News - ERIKA NEKHAM/TT LARS LARS­SON/TT

– Det är in­te am­ne­sti som i slutän­den knäc­ker den här kri­mi­na­li­te­ten, men det fö­re­byg­ger för even­tu­el­la så­da­na här olyckor fram­ö­ver, sä­ger Mor­gan Jo­hans­son vid en press­träff i riks­da­gen.

I sön­dags av­led en man i 60-års­ål­dern och en kvin­na ska­da­des vid en ex­plo­sion vid tun­nel­ba­nesta­tio­nen Vår­by gård sö­der om Stock­holm. Po­li­sen miss­tänk­te ti­digt att det var en hand­gra­nat som de­to­ne­rat.

Hän­del­sen har åter satt fo­kus på den ökan­de an­vänd­ning­en av hand­gra­na­ter i kri­mi­nel­la kret­sar. För ba­ra någ­ra år se­dan de­to­ne­ra­de någ­ra hand­gra­na­ter per år i Sve­ri­ge, nu är det i snitt fle­ra var­je må­nad, vi­sar forsk­ning.

Mor­gan Jo­hans­son lyf­ter fram en am­ne­sti för ex­plo­si­va va­ror, som re­ge­ring­en fö­re­slår ska trä­da i kraft i ok­to­ber och gäl­la tre må­na­der fram­åt. Am­ne­stin in­ne­bär att den som han­te­rar ex­em­pel­vis en hand­gra­nat ut­an rätt till det, men lå­ter po­li­sen om­hän­der­ta va­ran, in­te ska dö­mas för brott.

– Ju mer som är ute desto stör­re är ris­ken att de an­vänds, sä­ger Jo­hans­son.

Mo­de­ra­ter­na väl­kom­nar am­ne­stin, som är nå­got som par­ti­et krävt. Men den kom­mer för sent, sä­ger To­mas Tobé, par­ti­ets rätts­po­li­tis­ke ta­les­per­son.

– Men vi kan få bort ett an­tal hand­gra­na­ter, och det är i grun­den po­si­tivt, sä­ger Tobé.

»Ju mer som är ute desto stör­re är ris­ken att de an­vänds.« Ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Mor­gan Jo­hans­son me­nar att en am­ne­sti skul­le gö­ra nyt­ta, även om in­te al­la gra­na­ter läm­nas in.

FO­TO: HEN­RIK MONTGOMERY/TT

Ju­sti­tie- och in­ri­kesmi­nis­ter Mor­gan Jo­hans­son (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.