Nord­ko­re­a­ex­per­ten: »Ett po­si­tivt av­brott«

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter Utrikes -

tec­ken på steg mot för­so­ning mel­lan Nord­ko­rea och Syd­ko­rea un­der de se­nas­te åren, som do­mi­ne­rats av krigs­re­to­rik, ro­bot­tes­ter och sank­tio­ner.

– De in­di­ka­tio­ner jag får från bå­de Nord och Syd är att sam­ta­len va­rit väl­digt po­si­ti­va, sä­ger han.

Jer­ker Hellström, sä­ker­hets­po­li­tisk ana­ly­ti­ker vid Total­för­sva­rets forsk­nings­in­sti­tut (FOI), tror att det först och främst hand­lar om sig­nal­po­li­tik.

– Det har he­la ti­den va­rit ett tyd­ligt bud­skap från Moon Jae-Ins ad­mi­nist­ra­tion att man vill när­ma sig Nord, sä­ger han.

Öve­rens­kom­mel­sen är nå­got som bå­da si­dor re­la­tivt en­kelt gått med på.

– Det är nå­got som är vik­tigt i Nord­ko­rea, att vi­sa upp si­na id­rot­ta­re. Det är en del i pro­pa­gan­da­ma­ski­nen, sä­ger Swan­ström.

Niklas Swan­ström tror att vi un­der en tid kom­mer att se en pa­us bå­de när det gäl­ler tes­ter in­om det nord­ko­re­ans­ka ro­bo­toch kärn­va­pen­pro­gram­met och syd­ko­re­ans­ka öv­ning­ar med USA.

– Förr el­ler se­na­re mås­te du åter­upp­ta öv­ning­ar­na i nå­gon form, men man be­hö­ver kanske in­te gö­ra det i den mest ag­gres­si­va for­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.