Så in­le­der du ett nytt för­hål­lan­de på snyggt sätt

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Sex & Liv -

I bör­jan av en re­la­tion är det in­te all­tid så lätt (el­ler vik­tigt) att ve­ta vart vi är på väg. Men osä­ker­he­ten kan gna­ga i vis­sa av oss, sam­ti­digt som vi helst in­te vill krä­va ett svar.

Pel­le Ull­holm, sex­u­alupp­ly­sa­re på RFSU, me­nar att det är vik­tigt att för­stå varand­ras in­ten­tion. Han tror på tyd­lig­het.

– De som snud­dar vid en re­la­tion be­hö­ver lyss­na på varand­ra, i stäl­let för att ta sa­ker för giv­na, sä­ger Pel­le Ull­holm.

Folk­hälso­myn­dig­he­tens stu­die över sex­u­a­li­tet och häl­sa bland unga (Ung­KAB) vi­sar att det har bli­vit mind­re vik­tigt att va­ra kär i den man har sex med. Det gäl­ler oav­sett vil­ket kön man har. Den grupp som ser kopp­ling­en mel­lan sex och kär­lek som minst vik­tig är per­so­ner över 25 år och som bor i en stor­stad.

Dagens tek­nik har gett oss nya are­nor att träf­fas på, som Tin­der. Men al­la har oli­ka an­led­ning­ar till att va­ra på are­nan. Vis­sa sö­ker en sta­dig mo­no­gam re­la­tion. And­ra tän­ker att de vill ha många re­la­tio­ner med sex­u­ellt fo­kus.

– Det är bra att fle­ra kän­ner sig fria att väl­ja re­la­tions­form, men det gör att kom­mu­ni­ka­tion blir vik­ti­ga­re om man in­te vill så­ra el­ler ska­pa onö­di­ga kon­flik­ter. Vi vet att per­so­ner levt i öpp­na re­la­tio­ner of­ta är rik­tigt bra på att ta dis­kus­sio­nen om re­la­tio­ner. Det häng­er ihop med att de är mer tryg­ga i öp­pen­he­ten, sä­ger Pel­le Ull­holm.

Pel­les tips för ly­hörd­het och för att re­da ut för­hål­lan­dets sta­tus, är att ha med sig någ­ra vik­ti­ga ut­gångs­punk­ter. De är:

Var i stäl­let ny­fi­ken på vad den and­ra tän­ker. En är­lig bör­jan bäd­dar för en är­lig fort­sätt­ning (el­ler ett bra av­slut). Kom ihåg – ni har ju rätt till oli­ka önsk­ning­ar. Vill ni sam­ma sak? Ett ligg el­ler ett ge­men­samt två­samt liv?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.