Eu­ro­pa­dom­sto­len vill in­te se Sve­ri­ge ut­vi­sa ter­ro­rist till tor­tyr

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter Inrikes -

En ma­roc­kan som Sä­po be­dömt som po­ten­ti­ell ter­ro­rist får in­te ut­vi­sas från Sve­ri­ge ef­tersom han ris­ke­rar tor­tyr, en­ligt Eu­ro­pa­dom­sto­len.

Do­men har stor prin­ci­piell be­ty­del­se, en­ligt man­nens för­sva­ra­re.

– Do­men från Eu­ro­pa­dom­sto­len un­der­kän­ner he­la den svens­ka pro­ces­sen en­ligt la­gen om sär­skild ut­län­nings­kon­troll, sä­ger man­nens ad­vo­kat Thomas Ols­son.

– Till skill­nad från Sä­ker­hetspo­li­sen, Mi­gra­tions­ver­ket, Mi­gra­tions­ö­ver­dom­sto­len och den svens­ka re­ge­ring­en så an­ser Eu­ro­pa­dom­sto­len att man mås­te re­spek­te­ra så grund­läg­gan­de rät­tig­he­ter som för­bu­det mot tor­tyr när man vid­tar åt­gär­der – även om det sker un­der fö­re­speg­ling av att man be­käm­par ter­ro­rism.

Man­nen har levt i Sve­ri­ge se­dan 2005. Men 2016 slog Sä­po larm, då man an­såg att han var en na­tio­nell sä­ker­hets­risk.

I en kom­men­tar skri­ver re­ge­ring­en att man har möj­lig­het att läm­na in en begäran om att må­let ska prö­vas av dom­sto­len i stor sam­man­sätt­ning, så kal­lad Grand Cham­ber.

Vad Eu­ro­pa­dom­sto­lens be­döm­ning får för kon­se­kven­ser för Sä­po kan myn­dig­he­ten in­te sva­ra på än.

– Det fak­tum att det even­tu­ellt finns verk­stäl­lig­hets­hin­der på­ver­kar in­te nöd­vän­digt­vis grun­den för vår sä­ker­hets­hots­be­döm­ning, och det är den be­döm­ning­en som vi job­bar ut­i­från, sä­ger Si­mon By­nert på Sä­ker­hetspo­li­sens press­tjänst.

FO­TO: TT

Eu­ro­pa­dom­sto­len gör en an­nan be­döm­ning än Sä­po och Mi­gra­tions­ver­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.