Upp­rät­tel­se för 24 år gam­mal våld­täkt

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter Utrikes -

gri­pas, hit­ta­de på brot­tet för att få stöd för sin de­mon­stra­tion«, skrev Mi­ke McAla­ry.

ett tag spår av sper­ma i kvin­nans jog­ging­byx­or och blev då mind­re tvek­sam­ma till histo­ri­en. Men Mi­ke McAla­ry fort­sat­te att skri­va ko­lum­ner om hur kvin­nan hit­tat på all­ting. I den sista tex­ten om fal­let skrev han: »Jag har rätt, men det finns ingen an­led­ning att hur­ra«, en­ligt Washing­ton Post.

Nu 24 år ef­ter våld­täk­ten har ny tek­nik gjort det möj­ligt för New York­po­li­sen att spå­ra man­nen som våld­tog kvin­nan. DNA från jog­ging­byx­or­na har knu­tits till en man som re­dan sit­ter i fäng­el­se dömd för våld­täk­ter.

– Vi hop­pas att den här kun­ska­pen kan ge nå­got slags av­slut för off­ret, och att hon kan kän­na tröst i kun­ska­pen om att den här in­di­vi­den sit­ter bakom gal­ler, att han kom­mer för­bli bakom gal­ler, sä­ger Oven Ya­niv, ta­les­per­son för Broo­klyns åklagar­myn­dig­het till New York Times.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.