Här är kvin­nan som är re­do ut­ma­na Er­do­gan

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter Utrikes -

går hon un­der nam­net »Ase­na«, en mytomspun­nen varg­ho­na som en­ligt en tur­kisk sä­gen födde tio sö­ner, till hälf­ten män­ni­skor, till hälf­ten var­gar.

Me­ral Ak­se­ner för­ra året res­te runt i Tur­ki­et för att kam­pan­ja mot den folk­om­röst­ning som syf­ta­de till att stär­ka pre­si­dent­mak­ten och som Re­cep Tayy­ip Er­do­gan tog hem med knapp mar­gi­nal möt­tes hon av öron­be­dö­van­de ju­bel. Se­dan dess har den ti­di­ga­re in­ri­kesmi­nis­terns po­pu­la­ri­tet stärkts yt­ter­li­ga­re i det po­la­ri­se­ra­de Tur­ki­et.

– Ak­se­ner är en er­fa­ren, sli­pad och sten­hård po­li­ti­ker. Hon är en ka­ris­ma­tisk ta­la­re med full kon­troll över det po­li­tis­ka spe­let, sä­ger Jenny White, pro­fes­sor vid In­sti­tu­tet för Tur­ki­etstu­di­er vid Stock­holms uni­ver­si­tet.

Se­dan kupp­för­sö­ket 2016 rå­der un­dan­tags­till­stånd i Tur­ki­et. Kri­ti­ker an­ser att Re­cep Tayy­ip Er­do­gan har ut­nytt­jat si­tu­a­tio­nen för att slå brett mot ut­pe­ka­de kupp­ma­ka­re så­väl som mot me­nings­mot­stån­da­re. Ti­o­tu­sen­tals män­ni­skor har fängs­lats el­ler fått spar­ken från si­na jobb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.