Så blev kon­kur­ren­tens quar­ter­back hjäl­te i Buf­fa­lo B

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport NFL -

uf­fa­lo Bills har in­te nått slut­spe­let se­dan sä­song­en 1999-2000. Så när la­get än­då vann sin sista match i grundse­ri­en, och där­med slu­ta­de på nio seg­rar och sju för­lus­ter, tän­des ett li­tet hop­pet bland de hän­giv­na fan­sen.

Allt som kräv­des för avan­ce­mang var en för­lust för Bal­ti­mo­re Ra­vens – mot för­vis­so us­la Cin­cin­na­ti Ben­gals.

Den rim­li­ga ut­veck­ling­en ut­spe­la­de sig fram­för de­ras ögon. Bal­ti­mo­re äg­de mat­chen och led­de med mind­re än två mi­nu­ter kvar – Bills hopp var så gott som bor­ta.

Men ni för­står att det in­te är där det slu­tar.

Mi­rak­let kom i form av Cin­cin­na­tis QB An­dy Dal­ton som in­spi­re­rat mar­sche­ra­de fäl­tet ned och vid ett sista för­sök (fourth-and-12) kas­ta­de en 49 yards touch­down­pass­ning till Ty­ler Boyd.

Det räck­te för att Buf­fa­lo skul­le ta över den sista slut­spels­plat­sen i AFC-kon­fe­ren­sen från just Bal­ti­mo­re Ra­vens. Buf­fa­los fans var full­kom­ligt ly­ris­ka. I sin eu­fo­ri över Cin­cin­na­tis be­drift, och Dal­tons pass­ning, bör­ja­de Buf­fa­lofans skän­ka peng­ar till An­dy Dal­tons egen väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tion, »The An­dy & Jor­dan Dal­ton Founda­tion«.

Till­ta­get spred sig som en löp­eld på so­ci­a­la me­di­er bland Bills-fans och and­ra. De fles­ta gå­vor var en­ligt upp­gif­ter på 17 dol­lar – för att sym­bo­li­se­ra de 17 åren Buf­fa­lo mis­sat slut­spe­let.

Fram tills i ons­dags ha­de drygt två mil­jo­ner kro­nor do­ne­rats av Buf­fa­lofan­sen. Ett be­lopp som fort­fa­ran­de väx­er och re­dan över­skri­der fon­dens år­li­ga mål­be­lopp. Tyd­li­gen kom­mer or­ga­ni­sa­tio­nen att kun­na hjäl­pa mängder av fa­mil­jer med sju­ka barn. Om in­te till­ta­get

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.