Storsatsningar i svens­ka tv-ta­blån un­der vå­ren

Metro Sweden (Stockholm) - - Nöje Tv-Våren -

vec­kan åter­vän­der »Sve­ri­ges mäs­terkock« (TV4), »So­fi­as äng­lar« (Ka­nal 5), »An­tikrun­dan« (SVT) och »Ta­lang« (TV4) i ru­tan.

I slutet av må­na­den vän­tar se­dan den and­ra sä­song­en av SVT:s hyl­la­de dra­ma­ko­me­di­se­rie »Bonus­fa­mil­jen«.

I feb­ru­a­ri är det bland an­nat nypre­miär för »Lyx­fäl­lan« (TV3), som fått en ny form la­gom till den 24:e sä­song­en.

hand­lar kanske fram­för allt om Me­lo­di­festi­va­len (SVT). Årets förs­ta del­täv­ling av­görs i Karl­stad den 3 feb­ru­a­ri med ar­tis­ter som Kik­ki Da­ni­els­son, Ed­ward Blom och Ben­ja­min Ingros­so.

Sam­ti­digt stor­sat­sar TV4 i vår med två di­rekt­sän­da un­der­håll­nings­pro­gram.

För­u­tom »Let’s dan­ce« blir det pre­miär för helt nya »Stjär­nor­nas stjär­na« med Pet­ra Me­de som pro­gram­le­da­re. I pro­gram­met ska kän­da ar­tis­ter ge sig på nya gen­rer – gör man in­te bra ifrån sig ris­ke­rar man att bli ut­rös­tad av tv-tit­tar­na.

– Män­ni­skor täv­lar i nya gen­rer, men än­då in­om sitt eget ge­bit. Det finns en viss pre­stige, en risk att man kan tap­pa an­sik­tet. Man är en sång­a­re, men man ska sjunga i en mas­sa oli­ka gen­rer un­der täv­lings­pe­ri­o­den, har Pet­ra Me­de ti­di­ga­re för­kla­rat.

in­te of­fent­lig­gjort ex­akt när de oli­ka pro­gram­men ska sän­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.