L:s ny­års­löf­te: Sko­lan mås­te bli främ­jan­de för al­la barn N

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Debatt -

ytt år och nya möj­lig­he­ter! Sve­ri­ge är fan­tas­tiskt. Vi le­ver i ett land där många barn kan se med till­för­sikt på fram­ti­den och där möj­lig­he­ter­na att för­verk­li­ga si­na dröm­mar är sto­ra.

Det är ingen slump att li­be­ra­ler äg­nar en stor del av vårt po­li­tis­ka en­ga­ge­mang åt sko­lan. Kun­skaps­sko­lan är av­gö­ran­de för att al­la barn, oav­sett var­i­från de kom­mer, ska kun­na bli det de själ­va vill. Med kun­skap kan barn från hem ut­an stu­di­etra­di­tion få möj­lig­het till klass­re­sor. Kun­skap är ock­så den bäs­ta mot­kraf­ten mot ex­tre­mism och in­to­le­rans.

Pi­sa-re­sul­ta­ten 2015 var ett trend­brott. För förs­ta gång­en på länge pe­ka­de kun­skaps­re­sul­ta­ten upp­åt, an­ta­let sö­kan­de till lä­rar­ut­bild­ning­en öka­de kraf­tigt, med 70 pro­cent på någ­ra år. Det visar att al­li­an­sens kun­skaps­re­for­mer bör­jar sät­ta sig. Men det vi ser nu är oro­an­de. Kun­skaps­re­sul­ta­ten går ut­för, 17,5 pro­cent av ele­ver­na som gick ur ni­an i som­ras var in­te be­hö­ri­ga till gym­na­si­et. Det är den högs­ta upp­mät­ta siff­ran nå­gon­sin. Sam­ti­digt mins­kar an­ta­let sö­kan­de till lä­rar­ut­bild­ning­en.

sko­lan står in­för är dub­bel. Sam­ti­digt som kun­skaps­re­sul­ta­ten sjun­ker så ska sko­lan mö­ta den störs­ta in­teg­ra­tions­ut­ma­ning­en nå­gon­sin. Det är be­kläm­man­de att sam­hälls­de­bat­ten om sko­lan, på­dri­vet av den röd­grö­na re­ge­ring­en, då hand­lar om vem som ska äga en sko­la i stäl­let för att hand­la om hur bar­nen ska till­go­do­gö­ra sig kun­skap.

Det be­hövs en am­bi­tiös skol­po­li­tik med fo­kus på kun­skap och stu­di­e­ro. De som har för­äld­rar med hög ut­bild­ning och som dri­ver på bar­nen och hjäl­per dem, kla­rar sig. Men för de som in­te har det och som har för­äld­rar som in­te kan svens­ka, är kun­skaps­sko­lan av­gö­ran­de.

Al­li­ans­re­ge­ring­en flyt­ta­de ner be­ty­gen från års­kurs åt­ta till sex och Skol­ver­ket har nu ut­vär­de­rat den re­for­men. 80 pro­cent av ele­ver­na sä­ger att de an­sträng­er sig mer i sko­lan när de får be­tyg och näs­tan hälf­ten av lä­rar­na upp­ger att det är lät­ta­re att få ele­ver att för­stå hur de lig­ger till och iden­ti­fi­e­ra vil­ka ele­ver som be­hö­ver mer stöd. Där­för be­hö­ver be­ty­gen i ett näs­ta steg flyt­tas ner till års­kurs fy­ra.

Stö­ket i den svens­ka sko­lan är oer­hört häm­man­de för en po­si­tiv kun­skaps­ut­veck­ling. Det är fram­förallt de sva­gas­te ele­ver­na och de som in­te kom­mer från stu­di­e­mo­ti­ve­ran­de hem som för­lo­rar mest på bris­ten på ord­ning och re­da. Det be­hövs ord­nings­be­tyg för att öka stu­di­e­ron i den svens­ka sko­lan.

För mig är det gi­vet att det är de sva­gas­te ele­ver­na som för­lo­rar mest på den pe­da­go­gik som va­rit för­härs­kan­de och som går ut på att ele­ver­na mer ska lä­ra sig av varand­ra än att lä­ra­ren ge­nom ka­te­der­un­der­vis­ning lär ele­ver­na. Att få ord­ning och re­da i klass­rum­met och att ha mer av ka­te­der­un­der­vis­ning är vik­ti­ga för att de barn som har säm­re möj­lig­he­ter att kla­ra sko­lan ock­så ska ha möj­lig­het till klass­re­san.

upp­fyl­ler nu sitt vallöf­te om re­form­stopp in­om sko­lan, men det är in­te vad vå­ra barn be­hö­ver. Re­form­ar­be­tet för att nå kun­skaps­sko­lan mås­te i stäl­let in­ten­si­fie­ras.

Vi li­be­ra­ler tän­ker in­te ge oss för­rän al­la barn kan få si­na dröm­mar att gå i upp­fyl­lel­se. För det­ta är kun­skaps­sko­lan ovär­der­lig. Det är med den som bå­de bar­nen och Sve­ri­ge kan bli vin­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.