Od­la­re vill gö­ra Oden­se till Eu­ro­pas can­na­bishu­vud­stad

Dans­ka od­la­re vill ta ledar­trö­jan för me­di­cinsk can­na­bis i Eu­ro­pa. De är iv­rigt på­he­ja­de av po­li­ti­ker­na och för­be­re­der nu för enor­ma can­na­bis­od­ling­ar i växt­hus i Oden­se, cent­rum för dansk träd­gårds­nä­ring.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - CECILIA KLINTÖ/TT

– Det är jät­te­kul om Oden­se kan bli en can­na­bishu­vud­stad, sä­ger to­matod­la­ren Mads Pe­der­sen.

Han är vd för Dan­marks störs­ta to­mat­od­lings­fö­re­tag, som nu ock­så ger sig in i can­na­bis­bran­schen. En lagänd­ring den 1 ja­nu­a­ri har öpp­nat dör­rar­na för od­ling av can­na­bis för me­di­cinskt bruk och hit­tills har el­va fö­re­tag fått till­stånd att bör­ja od­la.

Vi har be­sökt de två störs­ta, som har in­lett sam­ar­be­te med varsin ka­na­den­sisk can­na­bi­sjät­te och in­ve­ste­rar fle­ra hund­ra mil­jo­ner kro­nor i växt­hus, la­bo­ra­to­ri­er och för­va­rings­bunk­rar för den dyr­ba­ra pro­duk­ten.

– Plöts­ligt går det att gö­ra nå­got bra för and­ra män­ni­skor och sam­ti­digt gö­ra bu­si­ness på det, sä­ger Lars Tho­mas­sen, vd för Da­nish Can­na­bis.

Fö­re­ta­get, som har sin bas på Jyl­land, har köpt upp en kri­san­de träd­gårds­fir­ma ut­an­för Oden­se. Truc­kar kör i skyt­tel­tra­fik när de 30 000 kvadrat­me­ter sto­ra växt­hu­sen töms på pap­rika­plan­tor och or­kidéer. Ef­ter re­no­ve­ring ska de förs­ta can­na­bis­stick­ling­ar­na sät­tas i jor­den i mars och till som­ma­ren vän­tas en förs­ta skörd. Här räk­nar Da­nish Can­na­bis med att få fram 2000 ton can­na­bis om året.

Tho­mas­sen ser sto­ra mark­nads­an­de­lar fram­för sig med att va­ra ti­digt ute, när allt fler län­der i Eu­ro­pa tillå­ter can­na­bis för me­di­cinskt bruk.

Dans­ka po­li­ti­ker he­jar på.

FO­TO: JOHAN NILS­SON/TT

Lars Tho­mas­sen, vd för Da­nish Can­na­bis, bland pap­rika­plan­tor­na som just nu flyt­tas för att ge plats för ett me­di­cin­tek­niskt la­bo­ra­to­ri­um där me­di­cinsk can­na­bis ska fram­stäl­las.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.