För­sva­rets ex­pert om il­le­ga­la gra­na­ter­na: »Bi­sarrt«

PO­LI­SEN: »DEN OM­FAT­TAN­DE IL­LE­GA­LA AN­VÄND­NING­EN AV HAND­GRA­NA­TER I SVE­RI­GE SAK­NAR MOTSTYCKE«

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - karl.hen­rics­son@metro.se

Ny­li­gen av­led en man i Stock­holm då han ploc­ka­de upp en hand­gra­nat från mar­ken. För­sva­rets ex­pert ma­jor Ga­ry Camp­bell är djupt oro­ad över ut­veck­ling­en med il­le­ga­la hand­gra­na­ter i Sve­ri­ge.

– Det är bi­sarrt, sä­ger han.

Un­der sön­da­gen ploc­ka­de en man i 60-års­ål­dern upp ett föremål från mar­ken vid tun­nel­ba­nesta­tio­nen Vår­by gård i Stock­holm.

– Gra­na­ten låg ut­an sprint och gre­pe, en­ligt den be­döm­ning vi gjort, och den bri­se­ra­de gans­ka ome­del­bart, sä­ger kri­mi­nal­po­lisin­sats­chef Lars Bröms.

Off­ret av­led av ska­dor­na och hans fru, en kvin­na i 45-års­ål­dern, ska­da­des. Hän­del­sen ru­bri­ce­ras i nu­lä­get som mord, mord­för­sök och all­män­far­lig öde­läg­gel­se.

– Det lig­ger kvar i nu­lä­get men kom­mer nog änd­ras till all­män­far­lig öde­läg­gel­se och grovt vål­lan­de till an­nans död, sä­ger Lars Bröms.

Har ni hit­tat gre­pen? – Det är ing­en upp­gift vi går ut med i nu­lä­get.

Ing­en miss­tänkt gär­nings­man har gri­pits, och po­li­sen ut­re­der hur gra­na­ten ham­na­de på plat­sen.

– Vi har klart för oss att det har va­rit en skott­loss­ning i när­he­ten kväl­len in­nan. Nu job­bar vi för att få fram ex­akt tid­punkt och var den har skett, sä­ger Lars Bröms.

En av po­li­sens te­o­ri­er är att gra­na­ten kas­ta­des i sam­band med skott­loss­ning­en, men att den de­to­ne­ra­de först då man­nen ploc­ka­de upp den. Lars Bröms be­kräf­tar att gra­na­ten var en M75 – en hand­gra­nat som hål­ler om­kring 3000 små stål­ku­lor, och som har sitt ur­sprung i for­na Ju­go­sla­vi­en.

– M75 är en hand­gra­nat som av­ger split­ter i syf­te att slå ut, ska­da el­ler dö­da fi­en­den. Den har ett riskav­stånd på 300 me­ter, allt­så en­skil­da split­ter kan fär­das 300 me­ter om det in­te finns träd el­ler an­nat om­kring. In­om ett av­stånd på upp till tio me­ter från de­to­na­tio­nen är det di­rekt dö­dan­de att be­fin­na sig, sä­ger ma­jor Ga­ry Camp­bell vid Total­för­sva­rets am­mu­ni­tions- och min­röj­nings­cent­rum.

Han är in­kopp­lad på ären­det vid Vår­by gård, men be­to­nar att han ut­ta­lar sig ge­ne­rellt om M75.

Om att hand­gra­na­ter an­vänds på öp­pen ga­ta, sä­ger han:

– Det är bi­sarrt. Det här är mi­li­tärt ma­te­ri­el som

an­vänds i strid. Det är li­ka be­fängt som om man skul­le skju­ta med kulspru­tor, ra­ket­ge­vär el­ler pan­sar­skott på öp­pen ga­ta. 2013 skic­ka­des jag till Ko­so­vo för att rö­ja upp ett gam­malt bomb­mål. Då be­ta­la­de svens­ka sta­ten mig ett risk­tillägg. I Ko­so­vo, som då be­man­na­des av FN-trupp, kas­ta­des det tre hand­gra­na­ter un­der 18 må­na­der.

Un­der 2017, fram till och med den 2 de­cem­ber, re­gi­stre­ra­des 36 ären­den som rör­de 43 hand­gra­na­ter i Sve­ri­ge.

21 av gra­na­ter­na ha­de de­to­ne­rat, en­ligt sta­tistik från po­li­sen.

»Den om­fat­tan­de il­le­ga­la an­vänd­ning­en av hand­gra­na­ter i Sve­ri­ge sak­nar motstycke«, finns att lä­sa i ett PM upp­rät­tat vid NOA, Na­tio­nel­la ope­ra­ti­va av­del­ning­en. M75 är den främst fö­re­kom­man­de mo­del­len och in­te säl­lan är gra­na­ter­na på grund av ål­der och fel­ak­tig för­va­ring i »in­sta­bilt skick«. Det in­ne­bär i »kom­bi­na­tion med att gär­nings­män­nen i allt vä­sent­lig­het sak­nar ut­bild­ning i hand­gra­nats­han­te­ring att allt in­ne­hav av hand­gra­na­ter är att be­trak­ta som far­ligt och hän­syns­löst mot all­män­he­ten«.

Ga­ry Camp­bell oro­as över ut­veck­ling­en:

– För mig är det här ett jät­te­pro­blem. Jag är för­vå­nad att man in­te gör mer för att stäv­ja det här.

Text: Karl Enn Hen­rics­son

FO­TO: HENRIK MONTGOMERY/TT

I sön­dags ska­ka­des söd­ra Stock­holm av en ex­plo­sion. Man­nen i 60-års­ål­dern som ploc­ka­de upp en hand­gra­nat från mar­ken av­led se­na­re på sjuk­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.