37 kvin­nor gra­vi­da trots ap­pens råd

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

Ef­ter att minst 37 kvin­nor som har an­vänt ap­pen Na­tu­ral Cycles bli­vit gra­vi­da an­mäls ap­pen nu till Lä­ke­me­dels­ver­ket.

Ap­pen, som an­vänds för att ve­ta när de så kall­la­de »säk­ra pe­ri­o­der­na« i men­stru­a­tions­cy­keln in­fin­ner sig, är in­te ett helt sä­kert pre­ven­tiv­me­del. Nu har Sö­der­sjuk­hu­set i Stock­holm kon­sta­te­rat minst 37 fall där kvin­nor som an­vänt ap­pen bli­vit oöns­kat gra­vi­da, rap­por­te­rar SVT.

Ge­nom att knap­pa in da­ta om bland an­nat sin kropps­tem­pe­ra­tur ska ap­pen kun­na pric­ka in da­gar när det är »sä­kert« att ha sex. Barn­mors­kan, Carina Mon­tin, be­rät­tar nu att Sö­der­sjuk­hu­set har an­mält ap­pen till Lä­ke­me­dels­ver­ket.

– Det är en ny me­tod och vi ser ett an­tal oöns­ka­de gra­vi­di­te­ter, där­för an­mä­ler vi nu det­ta till Lä­ke­me­dels­ver­ket, be­rät­tar Carina Mon­tin för Ny­hets­by­rån Si­ren.

Ap­pen är ett god­känt pre­ven­tiv­me­del och har bli­vit po­pu­lär bland unga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.