Mäs­ter­gi­tar­ris­ten Eric Clap­ton: »Jag hål­ler på att bli döv«

Metro Sweden (Stockholm) - - Nöje - TT

Eric Clap­ton li­der av tin­ni­tus och hål­ler på att för­lo­ra hör­seln, be­rät­tar han i BBC Ra­dio 2, rap­por­te­rar Pe­op­le Ma­ga­zi­ne.

74-åri­ge Clap­ton, känd för lå­tar som »Te­ars in he­a­ven« och »Lay­la«, sä­ger att han fort­fa­ran­de gör en del spel­ning­ar. Men det är in­te ut­an att han oro­ar sig för sin häl­sa och fär­dig­het.

– Det en­da jag oro­ar mig över nu är att va­ra i 70-års­ål­dern och än­då va­ra till­räck­ligt skick­lig. Jag me­nar, jag hål­ler på att bli döv, jag har tin­ni­tus, mi­na hän­der fun­ge­rar ba­ra god­känt, sä­ger han.

Han vill näm­li­gen in­te att folk kom­mer till hans spel­ning­ar ba­ra för att det är spän­nan­de att se ho­nom – ut­an även för mu­si­kens skull.

– Jag vet ju att det del­vis är så, för det är otro­ligt även för mig själv att jag fort­fa­ran­de är här, sä­ger le­gen­da­ren.

Snart kom­mer dess­utom do­ku­men­tär­fil­men »Eric Clap­ton: A li­fe in 12 bars« som re­gis­se­ras av Li­li Fi­ni Za­nuck som 1991 re­gis­se­ra­de kri­mi­nald­ra­mat »Rush« som Clap­ton gjor­de mu­si­ken till.

Clap­ton är den en­da mu­si­kern som är tre­fal­digt ut­vald till Rock and roll hall of fa­me, som so­lo­ar­tist, med Cream och The Yard­birds. Han har be­lö­nats med 18 gram­mys, men kar­riä­ren har ock­så kan­tats av al­ko­hol- och drog­pro­blem samt för­lus­ten av hans son.

Fil­men be­rät­tas ge­nom Clap­ton, hans släkt och vän­ner, bild­satt med fram­trä­dan­den, fo­ton, hand­skriv­na brev och dag­bok­sin­lägg och har pre­miär den 10 feb­ru­a­ri.

FO­TO: NVISION/AP

Trots pro­blem med hör­seln fort­sät­ter Eric Clap­ton att upp­trä­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.