»Just nu är det ex­tra vik­tigt att EU hål­ler ihop«

Metro Sweden (Stockholm) - - Fredag Med Metro - DA­VID PE­TER­SON

Om du ut­går från dig själv, vil­ken tyc­ker du är den vik­ti­gas­te frå­gan in­för va­let?

– EU-med­lem­ska­pet är vik­tigt, att vi ska stan­na. Men ock­så mil­jöfrå­gor­na, att det görs mer där. Just nu är det väl­digt myc­ket ex­tre­mist- och po­pu­list­par­ti­er som spri­der sig i Eu­ro­pa. Jag tror att det just nu är ex­tra vik­tigt att EU hål­ler ihop.

Vad bor­de po­li­ti­ker­na gö­ra in­om de frå­gor­na?

– Jag tror att det är vik­tigt att po­li­ti­ker­na in­te för­sö­ker skyl­la ifrån sig. De be­hö­ver se det po­si­ti­va men även job­ba med pro­ble­men. De är li­te för ne­ga­ti­va och bor­de lyf­ta att det in­te är så il­la som man tror. När det gäl­ler mil­jö tyc­ker jag att man ska sat­sa mer på cy­kel­ba­nor.

På vil­ket sätt in­for­me­rar du dig in­för va­let?

– Det blir ju mitt förs­ta val så jag är väl­digt in­tres­se­rad av att få en så bra bild som möj­ligt av par­ti­er­na. Jag lä­ser tid­ning­ar och har ta­git li­te flyg­blad.

Har du be­stämt vad du ska rös­ta på?

– Nej, det är svårt tyc­ker jag. Det finns fle­ra par­ti­er som tyc­ker som jag i fle­ra frå­gor men an­norlun­da i frå­gor som jag tyc­ker är vik­ti­ga.

→ Ål­der: 17 år. → Bor: Åkers­ber­ga, Stock­holm. → Sys­sel­sätt­ning: Stu­dent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.