In­för en ob­li­ga­to­risk för­äld­ra­ut­bild­ning

Metro Sweden (Stockholm) - - Fredag Med Metro -

DE­BATT Pa­ral­lellt med ar­be­tet med att för­bätt­ra sko­lan så att den blir jäm­lik, be­hö­ver vi ar­be­ta för att al­la för­äld­rar har en li­ka sta­dig kun­skaps­grund att stå på oav­sett ti­di­ga­re ut­bild­ningsni­vå, skri­ver Re­gi­na Petrushen­ko, uni­ver­si­tets­stu­de­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.