Mans­be­bi­sar­na sit­ter hem­ma och spyr ut hat

Metro Sweden (Stockholm) - - Fredag Med Metro - FRED­RIK TIDEMAN T.f. ny­hets­chef de­batt@metro.se

För ett par da­gar se­dan ra­de­ra­de skå­de­spe­la­ren Kel­ly Ma­rie Tran al­la si­na bil­der på Instagram. Tran var med i »Star Wars: The Last Je­di« i rol­len som Ro­se Ti­co, en me­ka­ni­ker i mot­stånds­rö­rel­sen som sam­ar­be­ta­de med en av de se­nas­te Star Wars-fil­mer­nas pro­ta­go­nis­ter – Finn. Rol­len in­ne­bar att Kel­ly Ma­rie Tran, som har vi­et­na­me­siskt på­brå, blev den förs­ta ic­ke vi­ta kvin­nan att ha en le­dan­de roll i en Star Wars-film.

Tran har själv in­te kom­men­te­rat var­för hon ra­de­rat he­la sin Instagram­histo­rik men många me­di­er drog di­rekt slut­sat­sen att det har att gö­ra med det hat som Tran fått ut­stå på nä­tet ef­ter att hon har ta­git plats i Star Wars-uni­ver­su­met. På Instagram och på Star Wars egen Wi­ki­pe­dia-sajt har det rik­tats ra­sis­tis­ka hat­kom­men­ta­rer mot hen­ne.

Histo­ri­en upp­re­par sig. När det of­fent­lig­gjor­des att Ghost­bus­ters skul­le få en re­boot 2016 med ba­ra kvin­nor i hu­vud­rol­ler­na fick skå­de­spe­la­ren Les­lie Jo­nes ut­stå en ra­sis­tisk hat­storm på Twit­ter, på grund av sin hud­färg. In­nan dess ha­de pro­jek­tet kal­lats för mans­hat och fe­mi­nist­pro­pa­gan­da och det star­ta­des en kam­panj för att ge fil­men så lågt be­tyg som möj­ligt på saj­ten IMDB, re­dan in­nan den ha­de haft pre­miär.

I vec­kan kun­de man i DN ock­så lä­sa om spelre­cen­sen­ten Pau­la Man­ri­ques histo­ria. Hon bör­ja­de skri­va om tv-spel på en stor sajt och blev upploc­kad som ex­pert in­om äm­net i me­di­er. Det slu­ta­de med att hon ho­ta­des med sex­u­el­la över­grepp och att bajs kle­ta­des på dör­ren till hen­nes lä­gen­het.

Om­rå­den in­om po­pu­lär­kul­tu­ren som hi­sto­riskt har do­mi­ne­rats av vi­ta män ska helt en­kelt fort­sät­ta att do­mi­ne­ras av vi­ta män, an­nars kom­mer ra­sis­ter­na och mans­be­bi­sar­na att äg­na sig åt sin pa­rad­gren: Sit­ta hem­ma på kam­ma­ren och spy ut hat över internet. Det är obe­grip­ligt att vi in­te har kom­mit läng­re. Vad det än är som har fått Kel­ly Ma­rie Tran att ta bort al­la bil­der från Instagram så är det po­si­ti­va i histo­ri­en att det nu finns en till sy­nes änd­lös rad­da tweets från män­ni­skor som för­sva­rar hen­ne och äls­kar det hon gör. »Jag hop­pas att Kel­ly är okej, för hon är fan­tas­tisk«, »Det spe­lar ing­en roll om man in­te gil­la­de ka­rak­tä­ren Ro­se, Kel­ly Ma­rie Tran för­tjä­na­de in­te må­na­der av hat«, »Jag äls­ka­de Kel­ly Ma­rie Tran och hen­nes fan­tas­tis­ka jobb i The Last Je­di«.

Jag hop­pas att bud­ska­pen når Kel­ly.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.