Be­vatt­nings­för­bud – det här in­ne­bär det

Metro Sweden (Stockholm) - - Måndag med Metro -

– Be­vatt­nings­för­bu­det in­ne­bär mer ex­akt att du kan fort­sät­ta med nor­mal vat­ten­an­vänd­ning i hus­hål­let, såsom mat, hy­gi­en och lik­nan­de. Men de ex­tra sa­ker­na du gör när det är torrt och varmt med träd­gårds­slang­en är för­bju­det, sä­ger Fred­rik Vint­ha­gen.

Allt­så, att vatt­na grä­set, fyl­la swim­ming­poo­len och tvät­ta bi­len är in­te tillå­tet. Det är kom­mu­ner­na som be­stäm­mer i fall det ska rå­da be­vatt­nings­för­bud el­ler in­te och det kan be­ro på oli­ka sa­ker. Grund­vat­ten­ni­vå­er­na kan ex­em­pel­vis va­ra lå­ga och då be­hö­ver kom­mu­ner­na spa­ra på vat­ten.

– På de fles­ta plat­ser­na i Sve­ri­ge är det in­te ont om vat­ten ut­an det är ett ka­pa­ci­tets­pro­blem i vat­ten­ver­ket. Vi har svårt att få ut vat­ten till kun­der­na. Det kan dels va­ra så att vat­ten­ver­ken in­te kan pro­du­ce­ra mer el­ler att det in­te får plats mer vat­ten i led­nings­nä­tet. Det för­svin­ner ut i hus­hål­len för att det an­vänds så myc­ket, sä­ger Fred­rik Vint­ha­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.