Fi-le­da­ren svars­lös om pro­ble­men i Jär­va

Metro Sweden (Stockholm) - - Järvaveckan -

Där fick Fi-le­da­ren bland an­nat chans att dra och be­sva­ra slump­vis ställ­da frå­gor från be­sö­ka­re.

Men be­sö­kar­frå­gan »vad är det störs­ta pro­ble­met i Jär­va en­ligt dig«, ha­de Gi­ta Na­ba­vi svårt att be­sva­ra.

– Oj, vil­ken svår frå­ga. Jag tän­ker så här, det är in­te upp till mig att de­fi­ni­e­ra vad det störs­ta pro­ble­met är. Om jag skul­le ta re­da på vad som är det störs­ta pro­ble­met så skul­le jag frå­ga dem som bor här: Vad är det störs­ta pro­ble­met?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.